Risicoprofiel

Risicoprofiel

De materiële risico’s van Ordina verdelen we onder in markt- en strategische risico’s, financiële risico’s en operationele risico’s.

Markt- en strategische risico´s

Gegeven onze markt- en strategische doelstellingen worden wij geconfronteerd met de volgende risico's:

  • Het risicoprofiel van projecten neemt toe. De klant vraagt om heldere resultaatverplichtingen waarbinnen Ordina moet opereren. Als gevolg hiervan kan de winst of het verlies van opdrachten een materieel effect hebben op de performance van Ordina.
  • De huidige economische crisis zal leiden tot een (tijdelijke) daling van de vraag naar ICT-dienstverlening. De Nederlandse regering heeft de ambitie om tot een efficiëntere en compacte overheid te komen. ICT kan dit mogelijk maken. Vooralsnog zien wij echter primair kostenreductie bij de overheid. Dit heeft invloed op de omzet- en resultaatontwikkeling van Ordina.
  • De offshoretrend zet door, zowel gedreven door schaarste op de arbeidsmarkt als door kostenbeheersing. Deze trend vormt zowel een risico als een kans.

Financiële risico´s

  • Een belangrijk deel van de activiteiten van Ordina, in het bijzonder op het gebied van Consulting en ICT, is en blijft naar verwachting conjunctuurgevoelig, terwijl een belangrijk deel van de kosten van een dienstverlenende organisatie vast is. Een focus op het vergroten van het omzetaandeel van langetermijncontracten, en verlaging en flexibilisering van kosten blijven voor Ordina van groot belang om door de economische cyclus heen een gezonde performance neer te zetten.
  • Als gevolg van de volwassenwording van de markt voor ICT-dienstverlening is sprake van een structurele druk op prijs en marge. Ordina wapent zich hiertegen door het maken van keuzes in haar strategische positionering. Daarnaast blijft Ordina investeren in methodieken en systemen die garant staan voor een efficiënte uitvoering van haar projecten en worden concrete maatregelen genomen om de ondersteunende organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. 
  • Ordina heeft de afgelopen jaren bewust voor een strategie gekozen waarbij versneld marktpositie is verworven door acquisities. Bij goed renderende acquisities bestaat een materieel deel van de koopsom uit goodwill. Indien de economie op enig moment sterk zou terugvallen, bestaat er een risico dat een deel van de goodwill moet worden afgewaardeerd.
  • Ordina heeft haar financiering in 2011 vernieuwd. Toch is er een risico (door achterblijvende omzet en daardoor wellicht een negatieve operationele cashflow) dat de met de banken afgesproken convenanten worden geraakt. Dit heeft een negatieve uitstraling op onze klanten en daarmee ook op onze (potentiële) omzet.

Operationele risico´s

  • Beheersing van de steeds groter wordende projecten, die in sommige gevallen deels offshore worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Ordina, in combinatie met een algemene tendens van het verschuiven van inspanningsverplichting naar resultaatverantwoordelijkheid, blijft een risico dat continu professionele aandacht behoeft en krijgt. 
  • Onze arbeidsvoorwaarden moeten continu afgestemd zijn op veranderingen in de vraagkant van de markt. Wij zullen hier flexibel op in moeten spelen. De medewerkertevredenheid in de IT-sector is in zijn algemeenheid laag. Ook bij Ordina is ruimte voor verbetering en wij streven ernaar om tot het 'top quartile' in onze sector te horen.
  • De schaarste op de arbeidsmarkt die op de lange termijn zal aanhouden kan de toekomstige groei en winstgevendheid afremmen.