Nieuws

, 25 november 2008

Ordina stelt winstverwachting 2008 naar beneden bij en past waardering BPO-activa aan

  • De marktvraag op het gebied van consulting, ICT en application outsourcing in Nederland valt sinds eind oktober sterk terug en de vooruitzichten voor de komende periode zijn, door een duidelijk terugvallende economie, uiterst onzeker.
  • De recurring EBITA-marge op consulting, ICT en application outsourcing staat als gevolg van deze marktontwikkelingen onder druk en komt over 2008 naar verwachting uit tussen 7% en 8% (2007: 10,6%) bij een omzet van circa EUR 650 miljoen.
  • De voorbereidingen van maatregelen om het hoofd te bieden aan de sterk verslechterde marktomstandigheden zijn in een afrondende fase. De maatregelen worden 18 december 2008 aangekondigd.
  • De markt voor BPO-services voor financiële dienstverleners is, als gevolg van de kredietcrisis en terugtrekkende bewegingen van buitenlandse financiële instellingen die voornemens waren toe te treden tot de Nederlandse markt, ook voor de middellange termijn niet positief.
  • Investeringen in de toekomstige BPO-doelplatforms geven onvoldoende rendement. Dit is het gevolg van een langere doorlooptijd en grotere omvang van investeringen. Tezamen met de voortijdige contractbeëindiging door Robeco Direct per 1 oktober jongstleden, leidt dit ertoe dat de BPO-activiteiten over 2008 circa EUR 12 miljoen verlies bij een omzet van circa EUR 40 miljoen zullen realiseren. In combinatie met de verslechterde toekomstige marktkansen, blijven ook de meerjarige verwachtingen (resultaat en cashflow) negatief. Als gevolg hiervan zal een bijzondere waardevermindering (impairment) van het overgrote deel van de materiële en immateriële activa van onze BPO-activiteiten ten laste van het resultaat over 2008 plaatsvinden. Deze activa vertegenwoordigen op dit moment een waarde van circa EUR 63 miljoen.
  • Met de hoogst mogelijke urgentie wordt gekeken naar mogelijkheden om de verlieslatende situatie bij BPO structureel en zo snel mogelijk op te lossen. Eenmalige lasten die hiermee verband houden, zullen voor zover mogelijk eveneens ten laste van het resultaat over 2008 worden gebracht.
  • De bijgestelde verwachtingen impliceren dat heel Ordina over 2008 een omzet verwacht van circa EUR 690 miljoen. De recurring EBITA-marge ligt naar verwachting tussen de 5% en 6%. Bij deze verwachting zijn bijzondere waardeverminderingen, eenmalige lasten en de gerealiseerde verkoopwinst op onze technical automation activiteiten niet inbegrepen.

Marktontwikkelingen consulting, ICT en application outsourcing

In de Nederlandse markt voor consulting, ICT en application outsourcing zijn de gevolgen van de terugvallende economie duidelijk merkbaar. In het bijzonder vertoont de vraag naar individuele capaciteit (detachering) sinds eind oktober een sterk dalende trend. Een en ander vertaalt zich bij Ordina met name in een afnemende productiviteit. Hoe de vraag zich in de komende maanden zal ontwikkelen, is uiterst onzeker. Daarbij moet niet worden uitgesloten dat de marktontwikkelingen binnen afzienbare tijd ook hun effect zullen krijgen op de prijsstelling.
De vraag naar grote projecten en meerjarige outsourcingsopdrachten vertoont tot op heden nog altijd een gezond beeld, al zullen besluitvormingstrajecten in de toekomst mogelijk meer tijd in beslag nemen. Mits gedreven door gezonde business cases, verwachten wij dat uitbesteding onder resultaatverantwoordelijkheid zal aanhouden, ook in mindere economische tijden. De recent door Ordina gewonnen meerjarige opdrachten bij KPN en Postkantoren B.V. zijn daarvan een goed bewijs en bevestigen de goede marktpositionering van Ordina.

Omzet- en resultaatverwachting consulting, ICT en application outsourcing

Als gevolg van de verslechterde marktomstandigheden, verwacht Ordina dat de omzet over 2008 op het gebied van consulting, ICT en application outsourcing circa EUR 650 miljoen bedraagt. De recurring EBITA-marge op deze activiteiten over 2008 bedraagt naar verwachting tussen de 7% en 8%.
Maatregelen om het hoofd te bieden aan de sterk verslechterde marktomstandigheden zijn in een afrondende fase en worden 18 december 2008 aangekondigd.

Marktontwikkelingen BPO

De finance markt maakt, gedreven door de kredietcrisis, een bijzondere en turbulente tijd door. Dit heeft een negatieve invloed op de markt voor BPO-dienstverlening op de korte en middellange termijn. Het aantal potentiële nieuwe buitenlandse financiële instellingen die willen toetreden tot de Nederlandse markt is tot een absoluut minimum gedaald.

Omzet- en resultaatverwachting BPO en impairment activa

Investeringen in de BPO-doelplatforms geven onvoldoende rendement. Dit is het gevolg van een langere doorlooptijd en grotere omvang van investeringen. Tezamen met de voortijdige contractbeëindiging door Robeco Direct per 1 oktober jongstleden, leidt dit ertoe dat de BPO-activiteiten over 2008 circa EUR 12 miljoen verlies bij een omzet van circa EUR 40 miljoen zullen realiseren. In combinatie met de verslechterde toekomstige marktkansen, blijven ook de meerjarige verwachtingen (resultaat en cashflow) negatief. Dientengevolge zullen de BPO-activiteiten niet de groeimotor voor de toekomst zijn, zoals dat eerder ten doel was gesteld. Gezien deze situatie zal er ten laste van 2008 een bijzondere waardevermindering (impairment) van het overgrote deel van de materiele en immateriële activa van onze BPO-activiteiten plaatsvinden. Deze activa vertegenwoordigen op dit moment een bedrag van EUR 63 miljoen.
Met de hoogst mogelijke urgentie is alles er op gericht om de toekomstige negatieve cashflow die onze BPO-activiteiten met zich meebrengen tot stilstand te brengen. Hierbij is de waarborging van de continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten het uitgangspunt. Naast het stoppen van activiteiten om de BPO-dienstverlening verder uit te bouwen, wordt er gewerkt aan mogelijkheden voor rendementsverbetering waaronder reductie van operationele kosten en overhead. Tevens wordt gekeken naar inkrimpings- en verkoopmogelijkheden van (delen van) de BPO-activiteiten. De met deze maatregelen samenhangende kosten zijn sterk afhankelijk van de concrete invulling van mogelijke toekomstscenario’s. Niet moet worden uitgesloten dat ook deze kosten materieel van omvang kunnen zijn. Dit kan leiden tot aanvullende reserveringen ten laste van het resultaat over 2008. Omvang en onderbouwing hiervan worden uiterlijk bij de presentatie van de jaarcijfers bekend gemaakt.

Over Ordina

Ordina werkt met circa 5.300 medewerkers binnen de Benelux aan de verbetering van bedrijfsprocessen. Wij doen dit door te adviseren, ondersteunende applicaties te ontwikkelen of door complete processen, inclusief ICT, over te nemen. Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt onderdeel uit van de Midkap Index.

Voor meer informatie:
Ordina N.V.
Saskia Huuskes, Directeur Corporate Communicatie
Tel: +31 (0)30 – 663 7402
www.ordina.nl