Nieuws

, 25 augustus 2009

Halfjaarcijfers 2009 Ordina NV Ordina realiseert solide resultaten in uitdagende markt

Hoofdpunten financiële resultaten eerste halfjaar 2009

  • Daling van de recurring omzet van 11% naar een omzet van EUR 285,6 miljoen (H1 2008: EUR 319,1 miljoen). In deze vergelijking is de omzet van de verkochte BPO-activiteiten (april 2009) en Technical Automation activiteiten (juli 2008) geëlimineerd.
  • Recurring EBITA van EUR 17,2 miljoen. De recurring EBITA-marge bedraagt 6,0% (eerste helft 2008: 8,5%).
  • Sterke daling nettoschuld naar EUR 86,2 miljoen (eerste helft 2008: EUR 151,5 miljoen), gedreven door stringent werkkapitaalmanagement. Nettoschuld/ adjusted EBITDA: 1,8.
  • Recurring winst per aandeel voor afschrijving van immateriële activa ingevolge acquisities bedraagt in H1 2009 EUR 0,28 (eerste helft 2008: EUR 0,45).
  • Kostenbesparings- en efficiencyprogramma op schema. Hiermee wordt in 2009 een kostenbesparing van ten minste EUR 15 miljoen gerealiseerd. In 2010, het moment dat de effecten een volledig jaar zichtbaar zijn, belopen de besparingen circa EUR 25 miljoen.
  • Vernieuwing senior financieringsarrangement geeft, in samenhang met de medio dit jaar aangekondigde en inmiddels aangetrokken achtergestelde lening en de geëffectueerde emissie van 7,8 miljoen aandelen, voldoende financiële ruimte om de uitdagingen van het huidige marktklimaat het hoofd te bieden.
  • Alhoewel er op dit moment voorzichtige tekenen van stabilisatie zijn waar te nemen, is de markt voor Consulting, ICT en Application Outsourcing door turbulente economische ontwikkelingen nog steeds moeilijk voorspelbaar. Derhalve doen wij geen concrete uitspraak over de verwachte omzet en EBITA over het hele jaar 2009.

Ronald Kasteel, CEO Ordina, over de halfjaarresultaten

“De markt voor Consulting, ICT en Application Outsourcing heeft in de Benelux duidelijk te lijden onder de sterke economische teruggang. Dit is ook af te lezen uit onze resultaten over de eerste helft van 2009.
De recurring omzet over het eerste halfjaar is in vergelijking met de eerste helft van 2008 met 11% gedaald. Door stringente kostenbeheersing is de druk op de recurring operationele marge beperkt gebleven. De vraag naar grote projecten, meerjarige Application Outsourcingopdrachten en raamovereenkomsten is in de eerste maanden van 2009 niet verder verslechterd. Dit wordt bevestigd door de door ons recent gewonnen overeenkomsten met het Ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Eneco.
De economische ontwikkelingen hebben zich in de eerste helft van 2009 met name vertaald in een terugval in de vraag naar individuele expertise. Ook leidt de overcapaciteit in de huidige markt tot extra scherpte bij de concurrentie, ook bij tenders voor projecten en outsouringovereenkomsten. Na een verdere verslechtering in de overgang van het eerste naar het tweede kwartaal, is op dit moment enige stabilisatie waar te nemen in de ontwikkeling van de vraag. Of en in welke mate deze ontwikkeling duurzaam zal blijken te zijn, is nog niet met zekerheid te zeggen.
Vooruitblikkend naar de tweede jaarhelft, kan allereerst worden opgemerkt dat het derde kwartaal zich traditiegetrouw laat kenmerken door een concentratie van verlofopname. Dit heeft zijn weerslag op omzet en resultaat in dat kwartaal. Verder lijkt het reëel te veronderstellen dat de marktdynamiek niet veel zal wijzigen, doch zeker is dat in de huidige economisch onzekere tijden niet. Dientengevolge is het op dit moment te vroeg om concrete uitspraken te doen over omzet- en winstverwachtingen voor heel 2009.
Ten slotte hebben de afgelopen maanden, na het afstoten van onze verliesgevende BPO-activiteiten, bij Ordina ook in het teken gestaan van het zekerstellen van een solide financieringspositie. Met de succesvolle uitgifte van aandelen kort na de halfjaarwisseling, de aangetrokken achtergestelde lening en de vernieuwing van onze senior financieringsfaciliteiten,
is Ordina goed gewapend tegen de uitdagende marktomstandigheden waarin wij ons bevinden.
Dit geeft ons de gelegenheid onze energie ten volle richten op de kansen in de markt, onze klanten en onze medewerkers, teneinde een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten in een uitdagende markt.”

 

Download