Nieuws

, 30 juni 2009

Ordina NV versterkt financiële positie met gecommitteerde emissie en achtergestelde lening

Hoofdpunten

  • Ordina N.V. geeft 7,8 miljoen nieuwe gewone aandelen uit. De emissie vertegenwoordigt een totale waarde van EUR 20,7 miljoen en beloopt circa 19% van het thans uitstaande aandelenkapitaal.
  • Delta Lloyd en een gezamenlijke houdstermaatschappij van Cyrte Investments ("Cyrte") en Janivo Holding ("Janivo") hebben zich gecommitteerd om 5,7 miljoen aandelen te nemen. Delta Lloyd verwerft hiermee een belang in Ordina N.V. van circa 5% na emissie en Cyrte/Janivo een belang van circa 6,5% na emissie.
  • De resterende 2,1 miljoen aandelen worden afgenomen door MeesPierson CFCM. Deze aandelen kunnen worden doorgeplaatst bij institutionele investeerders.
  • Ordina N.V. verwerft een gecommitteerde achtergestelde lening ter grootte van EUR 27,5 miljoen. De lening wordt verstrekt door ING Corporate Investments en Delta Lloyd en heeft een looptijd van zes jaar, een aflossingsschema vanaf 2 jaar en een vervroegde aflossingsmogelijkheid na 2,5 jaar. Rente en aflossing kunnen ter keuze van Ordina worden voldaan uit beschikbare middelen en faciliteiten, dan wel door uitgifte van aandelen Ordina N.V. In dit kader wordt separaat een underwriting overeenkomst afgesloten. Op basis van deze overeenkomst kunnen - telkens ter keuze van Ordina N.V. - gedurende de looptijd van de lening aandelen worden geëmitteerd tegen de dan geldende koers met een discount van 6%.
  • Gesprekken over aanpassing en looptijdverlenging van de reguliere (senior) financieringsfaciliteiten zijn in een vergevorderd stadium.

Versterking financierings- en kapitaalsbasis

Ronald Kasteel, CEO Ordina N.V.: "We hebben een relatief goed eerste halfjaar achter de rug en blijven op 30 juni 2009 ruim binnen onze huidige bankenconvenanten met een nettoschuld ten opzichte van de adjusted EBITDA van rond de 2. Toch hebben wij besloten onze financierings- en kapitaalsbasis nu te versterken. Wij achten het van groot belang om in een moeilijk te voorspellen markt te allen tijde en op voorhand over een solide en volledig gecommitteerde financieringspositie te kunnen beschikken. Verder vinden wij het belangrijk om ook voorwaarts binnen onze intern gestelde beleidslijn te blijven om de nettoschuld ten opzichte van adjusted EBITDA maximaal 2 te laten bedragen. Juist in het huidig economisch klimaat is het van belang om alle aandacht en energie te kunnen richten op de markt, de klanten en de operationele gang van zaken binnen Ordina. Om dit te bewerkstelligen, is besloten een emissie van 19% van het uitstaande aandelenkapitaal te doen en een achtergestelde lening af te sluiten. De opbrengst van de emissie is gegarandeerd en met de emissie verwelkomen we enkele gerespecteerde investeerders als belangrijke aandeelhouders.
Voor de achtergestelde lening geldt dat deze in veel opzichten een hoge mate van flexibiliteit kent. Hoewel onze reguliere (senior) financieringsfaciliteiten nog lopen tot 31 oktober 2011, zijn wij in een vergevorderd stadium deze aan te passen. Daarover verwachten we uiterlijk bij de publicatie van onze halfjaarcijfers te kunnen berichten. Al met al zijn wij ervan overtuigd dat we met de inzet van de vandaag aangekondigde instrumenten over een solide financieringsbasis beschikken. Hiermee kunnen we de komende jaren de uitdagingen van de huidige marktomstandigheden aan en kunnen we ons met het volste vertrouwen blijven richten op de kansen die er ook in het huidige marktklimaat zijn."

Toelichting emissie

Besloten is tot uitgifte per heden van 7,8 miljoen nieuwe gewone aandelen Ordina N.V. Dit is een toename van circa 19% ten opzichte van het uitstaande aandelenkapitaal. Van de 7,8 miljoen aandelen hebben Delta Lloyd en een gezamenlijke houdstermaatschappij van Cyrte en Janivo zich op voorhand gecommitteerd tot het verwerven van 5,7 miljoen aandelen tegen een koers van EUR 2,65 per aandeel. Dit is de gewogen gemiddelde koers (VWAP) van het aandeel Ordina N.V. van de afgelopen vijf beursdagen, verminderd met een discount van 5,8%. Na emissie zijn Delta Lloyd en Cyrte/Janivo beide voor respectievelijk 5% en 6,5% aandeelhouder in Ordina N.V. De aan Delta Lloyd en Cyrte/Janivo uit te geven aandelen zijn pas verhandelbaar nadat door Ordina N.V. een prospectus is gepubliceerd. Dit zal uiterlijk binnen 90 dagen na heden gebeuren.

De resterende 2,1 miljoen aandelen worden door MeesPierson CFCM afgenomen tegen een koers van eveneens EUR 2,65 per aandeel. MeesPierson CFCM kan deze aandelen doorplaatsen bij institutionele beleggers. Een aanvraag voor de notering van deze aandelen op Euronext Amsterdam is ingediend.

Totaal beloopt de opbrengst van de emissie voor toerekening en aftrek van kosten EUR 20,7 miljoen.

Toelichting achtergestelde lening

ING Corporate Investments en Delta Lloyd zullen aan Ordina N.V. een achtergestelde lening ter grootte van EUR 27,5 miljoen verstrekken. De lening heeft een looptijd van zes jaar en kent een rentecoupon van 1350 basispunten. De rente wordt, behoudens de eerste termijn die eind mei 2010 verschuldigd is, per kwartaal voldaan. Gedurende de eerste twee jaar wordt er niet op de lening afgelost. Na twee jaar is een aflossingsschema van kracht, waarin per kwartaal 5%, 6% dan wel 7% van de hoofdsom zal worden afgelost. Naast het reguliere aflossingsschema heeft Ordina N.V. de mogelijkheid om de lening na verloop van 2,5 jaar vervroegd af te lossen, waarbij een beperkte en in de tijd teruglopende penalty verschuldigd is. Op de achtergestelde lening geldt als enige convenant dat de totale nettoschuld (inclusief de achtergestelde lening) ten opzichte van de adjusted EBITDA niet hoger mag liggen dan het convenant in de reguliere financieringsovereenkomst vermeerderd met 0,75. Op basis van de huidige financieringsovereenkomst van Ordina N.V. betekent dit een Total Net Debt ten opzichte van de adjusted EBITDA van 3,5 (2,75 vermeerderd met 0,75).

Naast de achtergestelde lening zal een underwriting overeenkomst worden afgesloten. Op basis van deze overeenkomst heeft Ordina N.V. - telkenmale naar eigen keuze - de mogelijkheid om te zijner tijd aandelen te emitteren tegen de dan geldende beurskoers met een discount van 6%. Met de opbrengst van deze eventuele aandelenuitgiftes kan Ordina N.V. desgewenst de rente en aflossing op de achtergestelde lening financieren. Rente en aflossing kunnen ook worden voldaan uit beschikbare middelen en faciliteiten.

Documentatie en finale afwikkeling van de achtergestelde lening en de underwriting overeenkomst is gepland rond 1 augustus aanstaande.

Reguliere (senior) financiering

Teneinde de totale financiering voor langere tijd te hebben vastgelegd, is Ordina N.V. in vergevorderde gesprekken om de reguliere (senior) financieringsafspraken aan te passen en te verlengen. Ordina N.V. verwacht deze gesprekken uiterlijk ten tijde van de publicatie van de halfjaarcijfers af te ronden. Op 25 augustus 2009 worden de halfjaarcijfers van Ordina N.V. gepubliceerd.

Overige informatie

Ordina N.V. werd bij deze onderhandse plaatsingen geadviseerd door Catalyst Advisors.

Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop of verzoek om enig aanbod tot aankoop van effecten van Ordina (de "Effecten") in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied.

De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan, voor rekening van of ten bate van, U.S. persons (zoals deze term is gedefinieerd in Regulation S onder de Securities Act), tenzij zij zijn geregistreerd onder de Securities Act of er een vrijstelling van dergelijke registratie geldt. Er wordt geen publieke aanbieding van Effecten van Ordina gedaan in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied.

Share on twitterShare on hyvesShare on facebookShare on emailShare on linkedin

Download