Nieuws

, 6 mei 2009

Ordina realiseert omzet van EUR 151 miljoen in eerste kwartaal van 2009

  • De omzet over het eerste kwartaal van 2009 bedraagt EUR 151 miljoen (eerste kwartaal 2008: EUR 158 miljoen)
  • De recurring EBITDA-marge bedraagt in het eerste kwartaal van 2009 circa 8% 
  • Kostenbesparingsprogramma van EUR 15 miljoen in 2009 loopt conform planning
  • Verkoop van BPO-activiteiten afgerond
  • Stringent werkkapitaalbeheer werpt in eerste kwartaal vruchten af 

Vandaag houdt Ordina N.V. haar jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vooruitlopend daarop geeft Ordina N.V. een update over de gang van zaken gedurende het eerste kwartaal van 2009.
 
Over het eerste kwartaal van 2009 heeft Ordina een omzet gerealiseerd van EUR 151 miljoen. Over dezelfde periode in 2008 was dit EUR 158 miljoen (omzetcijfers 2008 en 2009 zijn exclusief Ordina BPO en de in 2008 verkochte Technical Automation-activiteiten). Ondanks de uiterst turbulente economische omstandigheden en met name door haar sterke positionering in de overheidsmarkt, heeft Ordina de omzetdaling weten te beperken tot circa 4% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2008. Belangrijkste oorzaak van de omzetdaling is gelegen in een druk op productiviteit. De omzet in de finance markt daalde in het eerste kwartaal in beperkte mate. De omzetontwikkeling in de industrie markt vertoonde een aanzienlijke daling.
 
Gedurende het eerste kwartaal is de vraag naar grote projecten en meerjarige Application Outsourcingopdrachten goed geweest. Ordina is goed gepositioneerd om dergelijke opdrachten te winnen, wat onder meer heeft geresulteerd in de reeds aangekondigde meerjarige overeenkomst met het Erasmus Medisch Centrum. De markt voor professional services wordt geconfronteerd met een afname in de vraag en druk op prijsstelling.
 
De recurring EBITDA-marge bedroeg in het eerste kwartaal van 2009 circa 8%. Door stringente kostenbeheersing is de druk op de EBITDA marge beperkt gebleven en ten opzichte van dezelfde periode in 2008 enkele procenten gedaald. Onder ‘recurring EBITDA-marge’ wordt de doorlopende operationele marge op continue bedrijfsactiviteiten verstaan. Eenmalige lasten en de operationele marge van de verkochte BPO-activiteiten zijn hier niet inbegrepen.
 
In december 2008 kondigde Ordina een kostenbesparingsprogramma aan. Hiermee moeten in 2009 kostenreducties ter grootte van EUR 15 miljoen worden gerealiseerd. Het effect in 2010 zal EUR 25 miljoen bedragen. Een belangrijk onderdeel van het programma wordt gevormd door de eveneens in december 2008 aangekondigde reorganisatie, waarbij in totaal in de loop van 2009 circa 300 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen. Deze reorganisatie is in het eerste kwartaal voor een belangrijk deel afgerond, waarmee het programma op koers ligt.
 
Op 27 februari werd aangekondigd dat alle aandelen in het kapitaal van Ordina BPO B.V. zijn verkocht aan Centric. Op 17 april jongstleden zijn de aandelen, na de goedkeuring van de NMa, aan Centric geleverd. Met de overdracht van de aandelen is de verkoop van de BPO-activiteiten definitief een feit. Ordina kan zich nu volledig richten op de toekomst van haar winstgevende activiteiten in Consulting, ICT en Application Outsourcing. Het ‘non recurring’ operationele verlies van Ordina BPO over het eerste kwartaal van 2009 dat niet werd voorzien ten laste van 2008 en derhalve nog in het resultaat over 2009 van Ordina wordt verantwoord, bedroeg circa EUR 2 miljoen. Dit ligt in lijn met de in maart jongstleden afgegeven verwachting.

Door een zeer stringente focus op beheersing van het werkkapitaal, streeft Ordina ernaar het gebruikelijke seizoenspatroon in het werkkapitaal zo veel mogelijk te beperken, hetgeen ertoe bijdraagt om binnen de met financiers overeengekomen convenanten te blijven. Gedurende het eerste kwartaal is Ordina hier goed in geslaagd. De komende periode blijft de focus onverminderd gericht op een optimale cashgeneratie.
 
Als gevolg van de aanhoudend turbulente economische omstandigheden blijft de markt zeer moeilijk voorspelbaar. Als gevolg van een afnemende vraag vanuit de financiële wereld, een toenemende prijsdruk en een licht lager aantal werkbare dagen, is het reëel te verwachten dat Ordina in het tweede kwartaal een lagere omzet en marge zal realiseren dan in het eerste kwartaal.

Download