Nieuws

, 6 mei 2009

Vaststelling jaarrekening Ordina NV en benoeming nieuw lid Raad van Commissarissen

In de hedenmiddag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. werd de jaarrekening over 2008 vastgesteld. Daarnaast werd mevrouw drs. P.G. Boumeester benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Tot slot werd een aantal gebruikelijke machtigingen verleend, onder meer op de uitgifte en inkoop van eigen aandelen.

Vaststelling jaarrekening en vaststelling dividend over het boekjaar 2008

Hedenmiddag werd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. de jaarrekening over het boekjaar 2008 vastgesteld. In 2008 behaalde Ordina een omzet van EUR 696,5 miljoen. Het nettoverlies over 2008 bedroeg EUR 81,1 miljoen. Het nettoverlies per aandeel voor afschrijving van immateriële activa ingevolge acquisities kwam over 2008 uit op een bedrag van EUR 1,66. Conform het dividendbeleid wordt er, vanwege het verlies over 2008, geen dividend uitgekeerd.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met de benoeming van mevrouw drs. Pamela Boumeester als lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V voor een periode van 4 jaar. Mevrouw Boumeester is Algemeen Directeur van NS Poort. Daarnaast is zij onder meer lid van de Raad van Commissarissen DeltaLloyd, lid Raad van commissarissen PCM, voorzitter Raad van Toezicht Informatie Beheer Groep en voorzitter Raad van Toezicht Twente School of Management. Mevrouw Boumeester is voorgedragen vanwege haar uitgebreide bestuurlijke en lijnmanagement ervaring op hoog niveau en haar uitgebreide ervaring met de ICT-markt en de ontwikkelingen daarbinnen. Bovendien heeft zij ervaring met sociale verhoudingen en medewerkergerelateerde aspecten. Met haar benoeming onderschrijft de RvC haar streven naar diversiteit.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een aantal machtigingen verleend. De Stichting Prioriteit Ordina Groep werd gemachtigd tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. en het in voorkomend geval uitsluiten van voorkeursrechten daarbij. Deze machtiging is gemaximeerd tot 20% van het uitstaande aandelenkapitaal van Ordina N.V. per heden. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur gemachtigd tot het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal tegen een koers die maximaal 10% ligt boven het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Ordina N.V. op de vijf beursdagen, voorafgaand aan de feitelijke inkoop.

Omzet- en resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2009

Hedenmorgen heeft Ordina N.V. een persbericht gepubliceerd waarin een toelichting is verschaft op de marktontwikkelingen in de eerste maanden van 2009, alsmede de door Ordina gerealiseerde omzet en winst in het eerste kwartaal.