Nieuws

, 24 augustus 2010

HALFJAARCIJFERS 2010 ORDINA NV

Ordina richt zich op verder herstel in tweede halfjaar

HOOFDPUNTEN EERSTE HALFJAAR 2010

  • Productiviteit in de eerste helft van 2010 structureel verbeterd.
  • Stabilisatie van de tarieven in het tweede kwartaal.
  • Succesvolle executie van het in 2008 ingezette kostenreductieprogramma: ten opzichte van de afgegeven doelstellingen (EUR 25 miljoen ten opzichte van 2008) gaan wij in 2010 een extra kostenreductie van tenminste EUR 5 miljoen  realiseren.

FINANCIËLE HOOFDPUNTEN

  • Daling van de recurring omzet met 20% naar een omzet van EUR 227,2 miljoen (H1 2009: EUR 285,6 miljoen). Daling van de recurring omzet met 6% van Q1 naar Q2 welke seizoensgedreven is.
  • Recurring EBITA van EUR 1,8 miljoen (H1 2009: EUR 17,2 miljoen). De recurring EBITA-marge neemt af naar 0,8% (eerste helft 2009: 6,0%).
  • Stijging van het omzetaandeel uit langetermijncontracten naar 29% (H1 2009: 23%).
  • Stijging van het omzetaandeel uit off- en nearshore activiteiten naar 6% (H1 2009: 5%).
  • Nettoschuld komt uit op EUR 67,1 miljoen (eerste helft 2009: EUR 86,2 miljoen): totale nettoschuld/adjusted EBITDA: 2,6 (H1 2009: 1,8). Dit is binnen de norm van 3,5. De solvabiliteit bedraagt op 30 juni 2010 47% (30 juni 2009: 37%).
  • Recurring nettoresultaat per aandeel voor afschrijving van immateriële activa ingevolge acquisities bedraagt in H1 2010 EUR -0,03 (eerste helft 2009: EUR 0,27).

VERWACHTINGEN

Het herstel van de markt heeft zich in het tweede kwartaal doorgezet, na een voorzichtige start in het begin van het jaar. De omzet per gewerkte dag is in het tweede kwartaal van 2010 hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar. De tarieven zijn in het tweede kwartaal gestabiliseerd, de productiviteit is verbeterd en het aantal offerteaanvragen is toegenomen. Deze lijn zet zich door in het lopende kwartaal. In welke mate en het tempo waarin het herstel zich in de rest van het jaar zal manifesteren is echter nog niet voorspelbaar. Derhalve doen wij geen uitspraak over de verwachte omzet en EBITA over het hele jaar 2010. Met de vandaag aangekondigde verkoop van onze deelneming in
de Integer Groep verwachten wij de verdere aanscherping van onze strategische koers voort te zetten. De verkoop zal een positief effect hebben op de resultaatontwikkeling in de tweede helft van het jaar.

RONALD KASTEEL, CEO ORDINA, OVER DE HALFJAARRESULTATEN

“Ondanks de huidige daling van de omzet, zien wij de toekomst voor Ordina met vertrouwen tegemoet.
Onze vermogenspositie is onverminderd sterk en er zijn kansen voor onze dienstverlening. De Benelux-markt bleef in de afgelopen periode de moeilijkste markt in Europa, waarbij het herstel duidelijk langzamer op gang komt dan in andere Europese landen. De eerste maanden van 2010 verliepen voorzichtig, waarna de markt in het tweede kwartaal aantrok. In het tweede kwartaal hebben we dan ook onze verwachting van een hogere omzet per werkbare dag waar kunnen maken.

Stabilisatie

In het eerste halfjaar van 2010 hebben we in totaal een omzet van EUR 227,2 miljoen behaald. Dit is een daling van 20% ten opzichte van de omzet in het eerste halfjaar van 2009 (op voortgezette activiteiten: EUR 285,6 miljoen). De omzetdaling wordt met name in het eerste kwartaal van 2010 beïnvloed door voorzichtigheid bij organisaties als gevolg van de onzekerheid over het verloop van de economische crisis, in combinatie met de lagere tarieven in vergelijking met het eerste halfjaar 2009. Sinds het tweede kwartaal van 2010 zien we een stabilisatie van de tarieven.

Groei

De investeringsbereidheid in de finance markt neemt toe. Nam de vraag naar individuele capaciteit in het eerste kwartaal van 2010 reeds toe, vanaf april/mei trok ook de vraag naar meerjarige projecten en outsourcing weer aan. In de public sector heerst nog steeds onzekerheid als gevolg van de val van het kabinet, de daaropvolgende verkiezingen en de voortdurende (in)formatieperiode. Dat de behoefte aan onze dienstverlening in de public sector groot is, merken we aan het aantal ‘pilot-projecten’ dat wij in het eerste halfjaar in deze markt gestart zijn. Zodra een nieuw kabinet is geïnstalleerd, verwachten wij dat dit zal leiden tot een groei in opdrachten.

Wervingsactiviteiten

In de eerste helft van het jaar zijn we weer begonnen met het werven van nieuwe medewerkers. Om onszelf voor te bereiden op het herstel in de markt gaan wij in de tweede helft van het jaar nog actiever op zoek naar nieuwe medewerkers. De wervingsactiviteiten dienen deels ter compensatie van natuurlijk verloop, maar voor een belangrijk deel ook ter verdere verbetering en aanscherping van ons profiel. We werven ervaren professionals op zeer specifieke functieprofielen met diepgaande kennis van bepaalde markten en domeinen. Hiermee breiden we onze specialistische kennis  verder uit en maken we een nieuwe kwaliteitsslag in onze dienstverlening, zodat we onze klanten verregaand kunnen ondersteunen zodra zij zich weer herstellen van de economische crisis.”

SCHULDPOSITIE

De schuldpositie per 30 juni 2010 bedraagt EUR 67,1 miljoen (H1 2009: EUR 86,2 miljoen). Ten opzichte van ultimo 2009 (EUR 37,7 miljoen) is de netto schuldpositie met ruim EUR 29 miljoen toegenomen. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan de BPO-betaling (EUR 9,2 miljoen), earn-out betaling E-Chain (EUR 2,7 miljoen), rentebetalingen (EUR 3,8 miljoen) en operationele activiteiten (EUR -12,2 miljoen).

De nettoschuld ten opzichte van de adjusted EBITDA, zoals geformuleerd in onze financieringsfaciliteiten, beloopt per 30 juni 2010 2,6 en blijft daarmee ruim binnen het met financiers overeengekomen maximum van 3,5. De interest coverage ratio bedroeg per 30 juni 2010 5,3. Deze blijft daarmee ruim boven het met financiers afgesproken minimum van 3,5. Naar huidig inzicht blijven wij ook voorwaarts binnen de met de financiers overeengekomen convenanten.

SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN

In mei 2010 is de heer J.G. (Johan) van der Werf benoemd als nieuwe commissaris en beoogd voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V.. De heer C.J. (Carlo) de Swart zal de voorzittershamer van de Raad van Commissarissen nu aan hem overdragen. De heer De Swart zal tijdens de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina conform het rooster van aftreden, terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen. Gelet op het maximaal aantal toegestane zittingstermijnen is de heer De Swart niet herkiesbaar. Tot het moment van terugtreden blijft de heer De Swart aan als regulier lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V..

VOOR MEER INFORMATIE:

Zie het halfjaarverslag 2010.

Download