Nieuws

, 19 augustus 2010

Ordina NV emitteert 216 079 aandelen

Hoofdpunten

  • Ordina N.V. heeft recent de tweede rentebetaling uit hoofde van de in 2009 afgesloten achtergestelde lening middels een betaling in contanten voldaan.
  • Gelet op het voorgaande heeft Ordina N.V. besloten om 216.079 nieuwe gewone aandelen uit te geven onder de lopende underwriting overeenkomst. Deze emissie vertegenwoordigt een totale waarde van EUR 618.750,- en beloopt circa 0,43% van het thans uitstaande aandelenkapitaal.
  • De aandelen worden afgenomen door ING Corporate Investments, Delta Lloyd en NIBC.

Aanleiding emissie

Ordina N.V. heeft in 2009 haar financieringsfaciliteiten vernieuwd. In dit kader is onder meer een achtergestelde lening afgesloten. Tevens is separaat een underwriting overeenkomst afgesloten met ING Corporate Investments, Delta Lloyd en NIBC als gevolg waarvan Ordina naar eigen inzicht de mogelijkheid heeft om tegen de dan geldende aandelenkoers, met een discount van 6%, aandelen aan hen uit te geven pro rata naar hun participatie in de achtergestelde lening. De opbrengst van dergelijke emissies kan vrijelijk door Ordina N.V. worden aangewend, onder meer om het cash out effect van de betaling van rente en aflossing te compenseren.

Ten tijde van de eerste rentebetaling, eind juni 2010, heeft Ordina er voor gekozen om geen aandelen uit te geven onder de bestaande underwriting overeenkomst. Deze keuze werd onder andere ingegeven doordat, gelet op het rentebedrag, een eventuele emissie een fors beslag zou leggen op de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleende uitgifteruimte. Gelet op de relatief beperkte omvang van de huidige emissie is thans wel besloten tot het emitteren van aandelen. Hierbij is verder meegewogen dat de vennootschap een optimale flexibiliteit wil hebben om in voorkomend geval in te spelen op investeringskansen in de markt.

Toelichting emissie

De opbrengst van de emissie zal door Ordina N.V. worden aangehouden en compenseert zodoende het cash out effect van de tweede rentebetaling uit hoofde van voornoemde achtergestelde lening. Per 20 augustus 2010 zullen 216.079 nieuwe gewone aandelen Ordina N.V. worden geëmitteerd. Dit is een toename van circa 0,43% ten opzichte van het uitstaande aandelenkapitaal. De aandelen zullen tegen een koers van EUR 2,86 per aandeel worden uitgegeven.