Nieuws

, 12 mei 2010

Vaststelling jaarrekening Ordina NV - Benoeming dhr J G van der Werf tot Raad van Commissarissen

In de hedenmiddag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. is de jaarrekening over 2009 vastgesteld. Daarnaast werd de heer J.G. van der Werf benoemd als lid van de Raad van Commissarissen en werd, mede in relatie tot de herziene Corporate Governance Code, het voorstel tot statutenwijziging en het voorgestelde bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur goedgekeurd. Tot slot werd een aantal gebruikelijke machtigingen verleend, onder meer op de uitgifte en inkoop van eigen aandelen. Direct na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. is de heer B.H. de Jong (Bart), CFO, door de Raad van Commissarissen benoemd tot statutair bestuurder en is hij toegetreden tot de Raad van Bestuur van Ordina N.V..

Vaststelling jaarrekening en vaststelling dividend over het boekjaar 2009

Hedenmiddag werd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. de jaarrekening over het boekjaar 2009 vastgesteld. Ordina behaalde in 2009 een omzet op voortgezette activiteiten van EUR 542,3 miljoen met een totaal nettoresultaat van EUR 0,2 miljoen. Wegens het bescheiden nettoresultaat heeft Ordina, conform het dividendbeleid, geen voorstel voor dividend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met de benoeming van de heer J.G. van der Werf (Johan) als lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. voor een periode van 4 jaar. De heer Van der Werf vervult hiermee de vacature in de Raad van Commissarissen die was ontstaan na het aftreden van de heer E.P. de Boer.

Johan van der Werf is een ervaren bestuurder. Hij is vice-voorzitter van de RvC van Delta N.V., vice-voorzitter van de RvC van Zevenwouden en vice-voorzitter van de Raad van Toezichthouders van het Utrecht universitair Medisch Centrum. Daarnaast heeft hij zitting in de Raad van Commissarissen van ONVZ N.V. en De Lotto N.V. en is hij lid van het dagelijks bestuur van Pensioenfonds Cultuur. De heer Van der Werf is benoemd vanwege zijn uitgebreide bestuurlijke en lijnmanagement-ervaring in de financiële sector en zijn kennis van de zorgsector. Bovendien heeft de heer Van der Werf uitgebreide ervaring op het gebied van sociale thema’s en personeelszaken. 

 

Goedkeuring statutenwijziging en beloningsbeleid

Hedenmiddag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging van Ordina N.V.. De statuten worden hiermee geactualiseerd en verder in overeenstemming gebracht met de principes en best practices van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code. Tevens werd hedenmiddag goedkeuring verleend voor de herziening van het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een aantal machtigingen verleend. De Stichting Prioriteit Ordina Groep werd gemachtigd tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. en het in voorkomend geval uitsluiten van voorkeursrechten daarbij. Deze machtiging is gemaximeerd tot 20% van het uitstaande aandelenkapitaal van Ordina N.V. per heden. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur gemachtigd tot het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal tegen een koers die maximaal 10% is boven het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Ordina N.V. op de vijf beursdagen, voorafgaand aan de feitelijke inkoop.

Toetreding Bart de Jong tot Raad van Bestuur

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is Bart de Jong als CFO benoemd tot statutair bestuurder en lid van de Raad van Bestuur van Ordina N.V.. Er is een arbeidovereenkomst gesloten met Ordina Holding B.V., zoals het geval is voor alle leden van de Raad van Bestuur. Het basissalaris van de heer De Jong bedraagt EUR 246.000 bruto per jaar. De variabele beloning is conform het vigerende door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde bezoldigingsbeleid.
 
De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde duur en eindigt contractueel op 1 juni 2014, waarna deze verlengd kan worden voor opeenvolgende perioden. Bij tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zonder dat dit aan de heer De Jong te wijten is, heeft de heer De Jong recht op een vergoeding van maximaal 24 bruto maandsalarissen.

De heer De Jong zal worden opgenomen in de Ordina middelloon pensioenregeling met voorwaardelijke indexatie. Het pensioen is voor de heer De Jong premievrij.

Omzet- en resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2010

Hedenmorgen heeft Ordina N.V. een persbericht gepubliceerd waarin de marktontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2010 zijn toegelicht.

Zie ook:
Ordina N.V. realiseert omzet van EUR 117 miljoen in het eerste kwartaal van 2010