Nieuws

, 1 december 2011

Aandeelhouders Ordina stemmen in met aandelenuitgifteprogramma

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders hebben de aandeelhouders van Ordina N.V. ingestemd met een aandelenuitgifteprogramma, bestaande uit een claimemissie van 23,9 miljoen aandelen aan bestaande aandeelhouders tegen EUR 0,93 per aandeel en een plaatsing bij Project Holland Fonds (PHF) van 13,2 miljoen aandelen, eveneens tegen EUR 0,93 per aandeel. Deze aandelenuitgifte is onderdeel van de op 7 oktober 2011 aangekondigde kapitaalversterking van in totaal EUR 40 miljoen. Ordina verwacht dat de claimemissie van 23,9 miljoen aandelen op korte termijn zal plaatsvinden en zal hierover separaat informeren.

Met de goedkeuring van de aandelenuitgifte en na afronding van de bijbehorende claimemissie, komt de op 10 november 2011 aangekondigde nieuwe financieringsfaciliteit ter hoogte van EUR 55 miljoen bij ABN AMRO, ING en NIBC beschikbaar.

Stépan Breedveld, CEO van Ordina:
“De Raad van Bestuur is de aandeelhouders erkentelijk voor dit besluit. We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om een stevig fundament te leggen voor de toekomst van Ordina. Een versterking van de kapitaalstructuur is een belangrijk onderdeel hiervan. We zien dit besluit dan ook als blijk van vertrouwen in de koers die we hebben uitgezet en gaan ons nu met volle kracht richten op onze klanten en operaties.”

Machtigingen

Vandaag heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Stichting Prioriteit Ordina Groep gemachtigd tot emissie van 37.139.785 gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, in aanvulling op de reeds bestaande uitgiftebevoegdheid zoals verleend in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2011.

Tevens heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten de Stichting Prioriteit Ordina Groep, in aanvulling op de reeds bestaande bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht verleend in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2011, te machtigen tot de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze bevoegdheid van de Prioriteit met betrekking tot de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, betreft 37.139.785 gewone aandelen.

Het wettelijk voorkeursrecht wordt uitgesloten voor alle emissies, dus ook de claimemissie. Weliswaar krijgen aandeelhouders dan een claim, maar dat is niet gelijk aan het wettelijk voorkeursrecht.

Statutenwijziging

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met een wijziging in de statuten ten behoeve van het aandelenuitgifteprogramma.

Over Ordina

Ordina is een specialistische kennisleverancier die met een samenhangend aanbod van consulting, ICT en application outsourcing de basis legt voor verbeteringen bij klanten. Ordina helpt haar klanten bij het realiseren van strategische doelstellingen en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Onze kennis van de lokale markt en van bedrijfsprocessen in combinatie met het inventief toepassen van ICT ondersteunt klanten bij het versterken van hun concurrentievermogen en slagkracht. Onze professionals werken, in multidisciplinaire teams, in nauwe samenwerking met klanten. We verlenen onze diensten in de Benelux aan organisaties in de financiële markt, overheid, zorg en industrie. Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Midkap index.

Voor meer informatie

Ordina N.V.
Pieter Schaffels
Tel: +31(0)30 663 7402 / +31(0)6 132 85 033

 

Dit document bevat uitspraken die prognoses geven over toekomstige resultaten van Ordina N.V. en geeft bepaalde plannen, doelstellingen en ambities weer op basis van huidige inzichten. Dergelijke prognoses zijn uiteraard niet vrij van risico’s en kennen, gezien het feit dat geen zekerheid bestaat over de omstandigheden die in de toekomst van toepassing zijn, een bepaalde mate van onzekerheid. Er is een veelheid aan factoren die eraan ten grondslag kan liggen dat de werkelijke resultaten en prognoses kunnen afwijken van hetgeen ter zake in dit document is beschreven. Dergelijke factoren kunnen onder meer zijn: de algemene economische ontwikkelingen, het tempo van internationalisatie van de markt voor Consulting, ICT en Application Outsourcing, toenemende resultaatverantwoordelijkheid, schaarste op de arbeidsmarkt en toekomstige acquisities en desinvesteringen.

Dit bericht is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan.

Dit bericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden. Het is niet bestemd, en mag niet worden opgevat, als een aanbod om effecten uitgegeven door Ordina N.V. (de "Vennootschap", en dergelijke effecten hierna de "Effecten") te verkopen of aan te bieden, of als een uitnodiging tot enig aanbod om Effecten te kopen in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop verboden is.

De Effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en zullen ook niet geregistreerd worden bij enige toezichthouder op het effectenverkeer in een staat van of in een andere jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten. De Effecten mogen niet aangeboden worden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolge de Securities Act. De Vennootschap heeft niet enig deel van de aanbieding van Effecten geregistreerd in de Verenigde Staten of in enige andere jurisdictie en heeft ook niet de intentie om dit te doen. De Vennootschap heeft niet de intentie om een openbare aanbieding van effecten te doen in de Verenigde Staten.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van Effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan in Nederland. Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een 'Relevante Lidstaat'), behalve Nederland, is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van Effecten aan het publiek te doen die een prospectus in een Relevante Lidstaat vereist. Daar volgt uit dat de Effecten alleen aangeboden mogen worden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals opgenomen in Artikel 3 (2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een in om het even welke vorm en met om het even welk middel tot personen gerichte mededeling waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op deze effecten te besluiten, wat anders kan zijn in de Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De Vennootschap heeft geen maatregelen genomen om een aanbieding aan het publiek mogelijk te maken of de verspreiding van dit bericht of enig ander aanbiedings- of reclamemateriaal met betrekking tot de Effecten in enige jurisdictie waar dergelijke maatregelen verplicht zijn.
De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en die na te leven.
Een eventuele aanbieding van Effecten zal uitsluitend geschieden via een daartoe bestemd prospectus en een belegger dient zijn investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op dat prospectus, dat algemeen verkrijgbaar gesteld zal worden in Nederland. Na verkrijgbaarstelling zijn exemplaren van het prospectus kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, ING Bank N.V. ("ING") of de website van Euronext Amsterdam en/of de Vennootschap.

ING treedt op exclusieve basis op voor de Vennootschap en voor geen enkel ander persoon in verband met enig aanbod van Effecten en is jegens niemand anders dan de Vennootschap aansprakelijk voor het verschaffen van bescherming aan klanten van ING of voor het voorzien van advies in verband met enig aanbod of enige transactie of enig arrangement zoals hierin opgenomen.

Downloads: