Nieuws

, 10 november 2011

Ordina handhaaft verwachting over 2011

 

Resultaten derde kwartaal Ordina N.V.

Hoofdpunten

  • Recurring omzet in Q3 2011 EUR 99,8 miljoen, daling van 3,9% ten opzichte van Q3 2010 (EUR 103,9 miljoen);
  • Recurring EBITDA Q3 2011 EUR 1,9 miljoen, een daling van 17% ten opzichte van Q3 2010 (EUR 2,3 miljoen);
  • Omzetgroei in de markt voor financiële dienstverlening van 8,1% ten opzichte van Q3 2010. Omzetdalingen in de industriemarkt van 5,5% en in de overheidsmarkt van 11,1% ten opzichte van Q3 2010;
  • Focus op industriemarkt leidt tot nieuwe opdrachten bij ProRail en Agri Retail;
  • Nettoschuld ultimo derde kwartaal EUR 56,4 miljoen (Q3 2010: EUR 68,2 miljoen);
  • DSO bedroeg 51,0 dagen; een verbetering ten opzichte van Q2 2011 met 3 dagen (Q2: 53,9 dagen)

Recente ontwikkelingen

  • 7 oktober: aankondiging aandelenuitgifteprogramma bestaande uit een claimemissie van 23,9 miljoen aandelen aan bestaande aandeelhouders en een onderhandse plaatsing van 13,2 miljoen aandelen bij Project Holland Fonds (PHF), beide tegen een uitgiftekoers van EUR 0,93. De claimemissie is volledig gegarandeerd door PHF. De claimemissie en onderhandse plaatsing zullen zo snel mogelijk plaatsvinden na de goedkeuring door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (‘BAVA’) die gepland staat voor 1 december. Voorbereidingen voor de claimemissie en de onderhandse plaatsing verlopen volgens schema. ING vervult de rol van Sole Global Coordinator in de claimemissie.
  • 10 november: aankondiging nieuwe senior faciliteit voor de komende 5 jaar ter hoogte van EUR 55 miljoen bij ABN AMRO, ING en NIBC (zie separaat persbericht van vandaag).

Verwachting 2011

We handhaven de eerder afgegeven verwachting over geheel 2011 ten aanzien van het operationele resultaat (rond de EUR 16 miljoen recurring EBITDA) en nettoschuldpositie (rond de EUR 50 miljoen).

Stépan Breedveld, CEO Ordina

“De economische onzekerheid is tijdens de zomermaanden duidelijk toegenomen. De resultaten over het derde kwartaal zijn een reflectie hiervan. Op cruciale punten op onze managementagenda hebben we de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet. Zo heeft de hernieuwde focus op het industry segment tot een tweetal eerste successen geleid bij ProRail en AgriRetail. In België en Nederland hebben we een start gemaakt met regionale salesactiviteiten. Het reductieprogramma voor indirecte functies verloopt goed en het aantal directe functies ontwikkelt zich in lijn met de marktvraag. Het schrappen van een tweetal managementlagen en de introductie van de divisiestructuur hebben sterk bijgedragen aan de vereenvoudiging van de aansturing van de organisatie. Tenslotte beschikken we met onze versterkte kapitaalstructuur over een solide financiële basis. Een gezond fundament dat ons in staat stelt de blik volledig op onze klanten te gaan richten.”
 

Markten

(alle cijfers zijn recurring)
De economische omstandigheden zijn in de zomermaanden sterk veranderd. In totaal daalde de omzet met 3,9% ten opzichte van Q3 2010. Daar waar de Belgische activiteiten nog een groei (8,6%) laten zien is de omzet in Nederland ten opzichte van het derde kwartaal 2010 gedaald (-6,2%). De ontwikkelingen in Europa en de daarmee gepaard gaande onzekere omstandigheden in de markt voor financiële dienstverlening hebben invloed op de ICT-uitgaven; de omzetgroei in deze markt liep terug naar 8,1% ten opzichte van Q3 2010. Binnen de overheidsmarkt hebben we nog steeds te maken met uitstel van ICT-investeringen (daling van de omzet met 11,1% ten opzichte van Q3 2010). Ook de economische omstandigheden in de industriemarkt zijn in het derde kwartaal verslechterd, de omzet daalde met 5,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het omzetaandeel uit langetermijncontracten (31,5%) en offshore/nearshore-activiteiten (7,4%) is ten opzichte van de laatste 3 kwartalen stabiel gebleven.

Medewerkers

Er zijn in het derde kwartaal 126 nieuwe medewerkers, met specifieke op de toekomst gerichte competenties, aangenomen. Het totaal aantal fte’s is in het derde kwartaal gedaald van 3.104 ultimo Q2 2011 naar 3.071 ultimo Q3 2011. De daling van het aantal fte’s wordt met name veroorzaakt door de terugbrenging van het aantal fte’s op indirecte (ondersteunende) functies. Hierdoor is de verhouding tussen directe en indirecte medewerkers in het derde kwartaal verder verbeterd.

Financiële positie

In het derde kwartaal was sprake van een negatieve operationele kasstroom van EUR 0,9 miljoen. De lagere operationele resultaten en de afvloeiingskosten gerelateerd aan de reductie van het aantal indirecte functies en het optimaliseren van het aantal directe functies zijn hier debet aan. De netto schuldpositie was einde Q3 EUR 56,4 miljoen. Dit is een daling van EUR 11,8 miljoen ten opzichte van Q3 2010. Ultimo Q2 2011 bedroeg de nettoschuld EUR 52,8 miljoen. Met een netto schuld / adjusted EBITDA van 3,0 (maximaal 3,25) en interest coverage ratio van 5,2 (minimaal 4,0) ultimo Q3 2011, blijft Ordina binnen de met de financiers overeengekomen convenanten. De Days Sales Outstanding (DSO) bedroeg 51,0 dagen; een verbetering ten opzichte van Q2 2011 met 3 dagen (Q2: 53,9 dagen).Over Ordina

Ordina is een specialistische kennisleverancier die met een samenhangend aanbod van consulting, ICT en application outsourcing de basis legt voor verbeteringen bij klanten. Ordina helpt haar klanten bij het realiseren van strategische doelstellingen en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Onze kennis van de lokale markt en van bedrijfsprocessen in combinatie met het inventief toepassen van ICT ondersteunt klanten bij het versterken van hun concurrentievermogen en slagkracht. Onze professionals werken, in multidisciplinaire teams, in nauwe samenwerking met klanten. We verlenen onze diensten in de Benelux aan organisaties in de financiële markt, overheid, zorg en industrie. Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Midkap index.

Voor meer informatie

Ordina N.V.
Pieter Schaffels, Directeur Corporate Communicatie & Investor Relations
Tel: +31(0)30 663 7402 / +31(0) 6 13 285 033
www.ordina.nl

Dit document bevat uitspraken die prognoses geven over toekomstige resultaten van Ordina N.V. en geeft bepaalde plannen, doelstellingen en ambities weer op basis van huidige inzichten. Dergelijke prognoses zijn uiteraard niet vrij van risico’s en kennen, gezien het feit dat geen zekerheid bestaat over de omstandigheden die in de toekomst van toepassing zijn, een bepaalde mate van onzekerheid. Er is een veelheid aan factoren die eraan ten grondslag kan liggen dat de werkelijke resultaten en prognoses kunnen afwijken van hetgeen ter zake in dit document is beschreven. Dergelijke factoren kunnen onder meer zijn: de algemene economische ontwikkelingen, het tempo van internationalisatie van de markt voor Consulting, ICT en Application Outsourcing, toenemende resultaatverantwoordelijkheid, schaarste op de arbeidsmarkt en toekomstige acquisities en desinvesteringen.

Dit bericht is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan.

Dit bericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden. Het is niet bestemd, en mag niet worden opgevat, als een aanbod om effecten uitgegeven door Ordina N.V. (de "Vennootschap", en dergelijke effecten hierna de "Effecten") te verkopen of aan te bieden, of als een uitnodiging tot enig aanbod om Effecten te kopen in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop verboden is.

De Effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en zullen ook niet geregistreerd worden bij enige toezichthouder op het effectenverkeer in een staat van of in een andere jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten. De Effecten mogen niet aangeboden worden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolge de Securities Act. De Vennootschap heeft niet enig deel van de aanbieding van Effecten geregistreerd in de Verenigde Staten of in enige andere jurisdictie en heeft ook niet de intentie om dit te doen. De Vennootschap heeft niet de intentie om een openbare aanbieding van effecten te doen in de Verenigde Staten.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van Effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan in Nederland. Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een 'Relevante Lidstaat'), behalve Nederland, is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van Effecten aan het publiek te doen die een prospectus in een Relevante Lidstaat vereist. Daar volgt uit dat de Effecten alleen aangeboden mogen worden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals opgenomen in Artikel 3 (2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een in om het even welke vorm en met om het even welk middel tot personen gerichte mededeling waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op deze effecten te besluiten, wat anders kan zijn in de Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De Vennootschap heeft geen maatregelen genomen om een aanbieding aan het publiek mogelijk te maken of de verspreiding van dit bericht of enig ander aanbiedings- of reclamemateriaal met betrekking tot de Effecten in enige jurisdictie waar dergelijke maatregelen verplicht zijn.
De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en die na te leven.
Een eventuele aanbieding van Effecten zal uitsluitend geschieden via een daartoe bestemd prospectus en een belegger dient zijn investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op dat prospectus, dat algemeen verkrijgbaar gesteld zal worden in Nederland. Na verkrijgbaarstelling zijn exemplaren van het prospectus kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, ING Bank N.V. ("ING") of de website van Euronext Amsterdam en/of de Vennootschap.

ING treedt op exclusieve basis op voor de Vennootschap en voor geen enkel ander persoon in verband met enig aanbod van Effecten en is jegens niemand anders dan de Vennootschap aansprakelijk voor het verschaffen van bescherming aan klanten van ING of voor het voorzien van advies in verband met enig aanbod of enige transactie of enig arrangement zoals hierin opgenomen.


 

Download