Nieuws

, 11 mei 2011

Ordina NV eerste kwartaal 2011 Stijging EBITDA van 14 procent

Rentebetaling op de achtergestelde lening in cash voldaan

Operationele hoofdpunten Q1 2011

 • Positieve omzetontwikkeling in een voorzichtig herstellende markt. Sterke groei in markt voor financiële dienstverlening, daling in de overheidsmarkt.
 • Resultaat is verbeterd door stijging van tarieven, verhoogde productiviteit alsook strakke sturing op indirecte kosten.
 • De wervingscampagne werpt zijn vruchten af. De instroom van nieuw personeel verloopt volgens planning. In het eerste kwartaal zijn circa 150 medewerkers aangenomen.
 • Het aantal fte’s bedraagt ultimo Q1 2011 3.148.

Financiële hoofdpunten Q1 2011

(alle cijfers zijn exclusief de recent verkochte deelneming Finext)

 • De recurring EBITDA over Q1 2011 bedraagt EUR 4,1 miljoen. Dit is een stijging van 14% ten opzichte van Q1 2010 (EUR 3,6 miljoen).
 • De recurring omzet in Q1 2011 was EUR 112,1 miljoen. Dit is een stijging van circa 4,5% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 (EUR 107,5 miljoen).
 • De omzet in de markt voor financiële dienstverlening is gestegen met 27% ten opzichte van Q1 2010, de omzet in de industriemarkt is stabiel gebleven. De omzet in de overheidsmarkt is gedaald met 7%.
 • De nettoschuld bedraagt ultimo Q1 2011 EUR 51,1 miljoen (Q1 2010 EUR 56,1 miljoen). Hiermee blijven de ratio’s ruim binnen de met financiers overeengekomen convenanten. De nettoschuld/ adjusted EBITDA bedraagt 2,7 (maximaal 3,25). De ICR bedraagt 6,1 (minimaal 4,0).
 • De DSO bedroeg in Q1 2011 56 dagen.

Recente ontwikkelingen

 • Recent is de vijfde rentebetaling uit hoofde van de in 2009 afgesloten achtergestelde lening, ten bedrage van EUR 0,9 miljoen middels een betaling in contanten voldaan. Ordina heeft besloten geen nieuwe gewone aandelen uit te geven onder de lopende underwriting overeenkomst.
 • Op 20 april 2011 is de honderd procent deelneming Finext verkocht. Met de verkoop van Finext zijn alle Ordina deelnemingen verzelfstandigd. De afwikkeling van de verkoop van Finext is in het tweede kwartaal geheel afgerond. Over 2010 realiseerde Finext een omzet van EUR 14 miljoen, het recurring resultaat over 2010 was licht positief. De verkoopprijs bedraagt EUR 4 miljoen. De verkoop levert Ordina een boekwinst van circa EUR 2,6 miljoen op.

Outlook H1 2011

Gebaseerd op de huidige marktontwikkelingen en het seizoenspatroon in het tweede kwartaal (meer verlofdagen), verwacht Ordina over de eerste helft van 2011 een omzet van circa EUR 217 miljoen te realiseren. Dit is een groei van circa 4% ten opzichte van de eerste helft van 2010. De recurring EBITDA zal naar verwachting in H1 2011 circa EUR 8 miljoen bedragen. Dit is een groei van circa 17% ten opzichte van H1 2010. De in Q1 ingezette wervingscampagne zal in Q2 worden voortgezet.

Toelichting

Vandaag publiceert Ordina N.V. een update over het eerste kwartaal van 2011. De gepresenteerde cijfers over het eerste kwartaal, inclusief vergelijkbare cijfers van voorgaande kwartalen, zijn exclusief de recent verkochte deelneming Finext.

De recurring omzet in het eerste kwartaal van 2011 bedroeg EUR 112,1 miljoen. Dit is een stijging van circa 4,5% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. De omzet per werkdag is ten opzichte van het eerste kwartaal 2010 gestegen. De tarieven zijn ten opzichte van Q4 2010 licht gestegen.

De omzetverbetering in de markt voor financiële dienstverlening heeft zich in het eerste kwartaal van 2011 verder doorgezet. Ten opzichte van Q1 2010 is een stijging van 27% gerealiseerd. De recurring omzet in de industriemarkt was ten opzichte van die in Q1 2010 stabiel. In de overheidsmarkt is nog steeds sprake van langdurige besluitvorming in het aanbesteden van grote projecten. De recurring omzet in Q1 2011 nam met 7% af ten opzichte van Q1 2010. Ordina heeft recentelijk twee aansprekende opdrachten in de overheidsmarkt gewonnen. Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft de realisatie en het beheer van een groot deel van DigiInkoop aan Ordina gegund. In samenwerking met Inter Access gaat Ordina in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Basisregister Reisdocumenten herbouwen en beheren.

Door langdurige besluitvormingsprocessen bleef de omzet uit langetermijncontracten ten opzichte van het eerste kwartaal 2010 stabiel, terwijl de omzet uit kortetermijnprojecten en detachering toe nam. Het omzetaandeel langetermijncontracten daalde met 1% ten opzichte van Q1 2010 naar 31% in het eerste kwartaal 2011. Het omzetaandeel off- en nearshore nam toe van 5% in het eerste kwartaal van 2010 naar 6% in het eerste kwartaal van 2011.

De recurring EBITDA bedroeg in Q1 2011 EUR 4,1 miljoen, ten opzichte van EUR 3,6 miljoen voor hetzelfde kwartaal vorig jaar. De productiviteitsverbetering heeft zich ook het eerste kwartaal van 2011 doorgezet. De nettoschuld eind Q1 was EUR 7,8 miljoen hoger (EUR 51,1 miljoen) dan ultimo Q4 2010. Deze stijging is geheel gerelateerd aan het seizoenspatroon. Met een totale nettoschuld/ adjusted EBITDA van 2,7 (maximaal 3,25) en een interest dekkingsratio van 6,1 (minimaal 4,0) per eind Q1 2011 blijft Ordina binnen de met financiers overeengekomen convenanten.

Download