Nieuws

, 21 februari 2011

Ordina NV emitteert 332839 aandelen en maakt voorlopige cijfers bekend

Omzetontwikkeling in tweede jaarhelft bevestigt verbeterde marktomstandigheden

Financiële hoofdpunten 2010

 • Marktomstandigheden zijn in de tweede jaarhelft van 2010 zichtbaar verbeterd. In H2 2010 werd ten opzichte van H1 2010 een omzetgroei van 4,3% gerealiseerd.
 • De omzet per werkdag is in het vierde kwartaal voor het derde achtereenvolgende kwartaal toegenomen.
 • De recurring EBITDA en de nettoschuldpositie zijn beter dan de bij de trading update van 11 november 2010 uitgesproken verwachting.
 • De verwachte recurring omzet over 2010 bedraagt EUR 436 miljoen (2009: EUR 513 miljoen).
  Naar verwachting bedraagt de recurring EBITDA over het jaar 2010 EUR 18,1 miljoen (2009: EUR 40,4 miljoen).
 • De recurring omzet is in Q4 2010 met 10,2% gestegen van EUR 106,0 miljoen in Q3 2010 naar EUR 116,8 miljoen.
 • Het nettoresultaat inclusief eenmalige baten en lasten zal over 2010 naar verwachting EUR 7,0 miljoen negatief bedragen (2009: EUR 0,2 miljoen).
 • De nettoschuld bedraagt ultimo 2010 naar verwachting EUR 43,3 miljoen ten opzichte van EUR 37,7 miljoen ultimo 2009 (ultimo Q3 2010: EUR 68,2 miljoen).
 • Positieve operationele cashflow over 2010 van EUR 4,8 miljoen.

Rentebetaling achtergestelde lening

 • Ordina heeft recent de vierde rentebetaling uit hoofde van de in 2009 afgesloten achtergestelde lening middels een betaling in contanten voldaan.
 • Ter verdere versteviging van de balans en financiële ratio’s heeft Ordina besloten om 266.349 nieuwe gewone aandelen uit te geven onder de lopende underwriting overeenkomst. Deze emissie vertegenwoordigt een totale waarde van circa EUR 0,9 miljoen en beloopt circa 0,53% van het thans uitstaande aandelenkapitaal.
 • De nieuwe gewone aandelen worden per 21 februari 2011 geëmitteerd tegen een koers van EUR 3,47 per aandeel.
 • De aandelen worden afgenomen door ING Corporate Investments, Delta Lloyd en NIBC.

Aandelenemissie ten behoeve van earnout betaling

 • Vandaag vindt de laatste earnout betaling plaats die verband houdt met de acquisitie van het Belgische E-Chain (september 2008). Zoals destijds afgesproken is deze earnout deels in aandelen, deels in contanten (EUR 0,75 miljoen). Ten behoeve van deze earnout zullen additioneel 66.490 aandelen worden geplaatst bij de voormalige eigenaars van E-Chain. Deze plaatsing beloopt circa 0,13 % van het thans uitstaande aandelenkapitaal.

Toelichting op de gepubliceerde resultaten

Op 1 maart 2011 presenteert Ordina haar jaarcijfers over 2010. In verband met de aangekondigde emissie heeft Ordina vandaag een beperkte reeks voorlopige cijfers over 2010 bekendgemaakt. Deze zijn niet door de accountant gecontroleerd. De gepresenteerde recurring cijfers, inclusief vergelijkbare cijfers van voorgaande kwartalen, zijn exclusief de recent verkochte deelnemingen Integer en Ormit.

De recurring omzet over het vierde kwartaal van 2010 bedroeg EUR 116,8 miljoen (Q3 2010: EUR 106,0 miljoen, Q4 2009: EUR 126,4 miljoen). De stijging van de productiviteit en omzet per werkdag, die zichtbaar werd in de eerste helft van 2010, heeft zich in het vierde kwartaal voortgezet. De tarieven zijn in het vierde kwartaal ten opzichte van het tweede en derde kwartaal stabiel gebleven. De verwachte recurring omzet over 2010 bedraagt EUR 436 miljoen en is daarmee circa 15% lager dan de omzet in 2009 (EUR 513 miljoen).

De recurring EBITDA in het vierde kwartaal van 2010 bedroeg EUR 8,8 miljoen, ten opzichte van EUR 14,2 miljoen voor hetzelfde kwartaal van 2009. De recurring EBITDA bedroeg in het derde kwartaal 2010 EUR 2,5 miljoen. Naar verwachting bedraagt de recurring EBITDA over het jaar 2010 EUR 18,1 miljoen (2009: EUR 40,4 miljoen). Het nettoresultaat over 2010 zal naar verwachting EUR 7,0 miljoen negatief bedragen.

Door de strakke sturing op werkkapitaal en de verkoop van Integer en Ormit is de nettoschuld sterk gedaald van EUR 68,2 miljoen ultimo Q3 naar EUR 43,3 miljoen ultimo Q4 (ultimo Q4 2009: EUR 37,7 miljoen). De operationele cashflow over 2010 is EUR 4,8 miljoen. Met een totale nettoschuld/ adjusted EBITDA van 2,4 (maximaal 3,5) en een interest cover ratio van 4,5 (minimaal 3,5) per eind Q4 2010, blijft Ordina binnen de met financiers overeengekomen convenanten.Toelichting emissie 21 februari 2011

Ordina heeft in 2009 haar financieringsfaciliteiten vernieuwd. In dit kader is onder meer een achtergestelde lening afgesloten. Tevens is separaat een underwriting overeenkomst afgesloten met ING Corporate Investments, Delta Lloyd en NIBC als gevolg waarvan Ordina naar eigen inzicht de mogelijkheid heeft om tegen de dan geldende aandelenkoers, met een discount van 6%, aandelen aan hen uit te geven pro rata naar hun participatie in de achtergestelde lening. De opbrengst van de emissie zal door Ordina worden aangehouden en compenseert zodoende het cash out effect van de vierde rentebetaling uit hoofde van voornoemde achtergestelde lening. Hierdoor behoudt Ordina flexibiliteit om in voorkomend geval in te spelen op investeringskansen in de markt.

In september 2008 heeft Ordina in België E-Chain geacquireerd. Op basis van de destijds  afgesproken earnout regeling zou de betaling deel in contanten, deels in aandelen Ordina N.V. geschieden. Met de afwikkeling van deze earnout is de overname van E-Chain definitief afgerond.
 

ADDITIONELE INFORMATIE

Alle cijfers in dit persbericht zijn gebaseerd op voorlopige, niet door de accountant gecontroleerde, gegevens en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Op 1 maart 2011 publiceert Ordina haar jaarcijfers over 2010, inclusief de gebruikelijke presentaties voor de media en analisten.

Download