Nieuws

, 7 oktober 2011

Ordina versterkt kapitaalstructuur met EUR 40 miljoen

Solide kapitaalstructuur zorgt voor focus op operatie, marktbenadering en resultaat

Hoofdpunten

  • Ordina versterkt kapitaalstructuur door volledig gegarandeerde aandelenuitgifte van EUR 40 miljoen:
     Onderhandse plaatsing bij Project Holland Fonds (‘PHF’) van EUR 5,46 miljoen
     Aandelenuitgifteprogramma van circa EUR 34,5 miljoen
  • Ordina is voornemens de opbrengst aan te wenden voor de aflossing van de achtergestelde lening en verlaging van de senior bankfinanciering. Dit levert een genormaliseerde besparing van rentelasten op van tenminste EUR 3,7 miljoen op jaarbasis
  • Verwachte EBITDA voor 2011 circa EUR 16 miljoen; netto schuldpositie eind 2011 naar verwachting circa EUR 50 miljoen na plaatsing van 4,2 miljoen nieuwe aandelen bij PHF
  • Ordina zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders oproepen die naar verwachting binnen 8 weken zal plaatsvinden

Nieuwegein, 7 oktober 2011

Ordina N.V. kondigt vandaag een substantiële kapitaalversterking aan waardoor de kapitaalstructuur van de onderneming sterk verbetert. Er is sprake van aanhoudend uitdagende marktomstandigheden. Het management van Ordina houdt er dan ook rekening mee dat de recurring EBITDA over geheel 2011 onder die van 2010 zal liggen en zal uitkomen rond de EUR 16 miljoen.

“Ordina wil goed gebruik kunnen maken van kansen waar deze zich aandienen en ook voorbereid zijn op de uitdagingen die het huidige economische klimaat met zich mee kan brengen. Dit is goed mogelijk met de versterkte kapitaalstructuur” aldus Stépan Breedveld, CEO van Ordina.

De kapitaalversterking bestaat uit:

  • Onderhandse plaatsing van 4,2 miljoen nieuwe gewone aandelen tegen een uitgiftekoers van EUR 1,30 bij PHF.
  • Aandelenuitgifteprogramma van in totaal 37,1 miljoen nieuwe aandelen, waarvan 23,9 miljoen aandelen worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders middels een claimemissie welke volledig is gegarandeerd door PHF op een uitgiftekoers van EUR 0,93. Tevens heeft PHF zich gecommitteerd tot het nemen van 13,2 miljoen aandelen tegen dezelfde uitgiftekoers van EUR 0,93.

De totale opbrengst van de onderhandse plaatsingen en de claimemissie bedraagt EUR 40 miljoen. Dit bedrag is volledig gecommitteerd en gegarandeerd door PHF. Indien de transactie doorgang vindt, ontvangt PHF voor haar garantieverplichting geen vergoeding van Ordina. Indien de transactie geen doorgang vindt is Ordina een bereidstellingsprovisie van EUR 2 miljoen verschuldigd.

Ordina is voornemens om parallel aan de uitgifte en plaatsing van de aandelen het bestaande financieringspakket inclusief de in 2009 afgesloten achtergestelde lening volledig te herfinancieren. Dit levert in 2012 een genormaliseerde besparing van rentelasten op van tenminste EUR 3,7 miljoen.

“Wij hebben de afgelopen periode het huis op orde gebracht; na aanscherping van de strategie zijn de kosten aanzienlijk teruggebracht en is de aansturing van de organisatie vereenvoudigd en versterkt. Met PHF als lange termijn financiële investeerder en de aankondiging van het aandelenuitgifteprogramma leggen wij een stevig fundament voor een solide en toekomstgerichte financieringsstructuur. Hiermee bereiken wij een nieuwe fase in het transformatieproces van Ordina. Het is nu van belang om alle aandacht en energie verder te richten op de markt, onze klanten en de operationele gang van zaken binnen Ordina”, aldus Stepan Breedveld, CEO van Ordina.

Een nadere toelichting op het derde kwartaal vindt, volgens planning, op 10 november plaats.

Details Onderhandse Plaatsing bij Project Holland Fonds

Ordina geeft vandaag 4,2 miljoen nieuwe gewone aandelen in Ordina N.V. uit aan PHF tegen een uitgiftekoers van EUR 1.30, hetgeen een korting vertegenwoordigt van 7,8% ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde aandelenkoers (‘VWAP’) van de 7 handelsdagen voorafgaand aan deze aankondiging. De aandelenuitgifte heeft een netto opbrengst van EUR 5,46 miljoen.

Details aandelenuitgifteprogramma

Het aandelenuitgifteprogramma bestaat uit een claimemissie en een onderhandse plaatsing bij PHF. In de claimemissie zijn in totaal 23,9 miljoen aandelen beschikbaar voor bestaande aandeelhouders. Bestaande aandeelhouders verkrijgen het recht (‘claim’) om voor elke 16 gehouden aandelen 7 nieuwe aandelen te verkrijgen tegen een uitgifteprijs van EUR 0.93. Tevens heeft PHF zich gecommitteerd tot het nemen van 13,2 miljoen aandelen tegen dezelfde uitgiftekoers van EUR 0,93.

De uitgiftekoers van EUR 0,93 vertegenwoordigt een korting van 26% ten opzichte van de theoretische prijs van een aandeel zonder het hierop verkregen recht (de ‘TERP’) welke EUR 1,26 is. Deze korting is berekend op basis van de VWAP van het aandeel Ordina gedurende de afgelopen 7 handelsdagen voorafgaand aan deze aankondiging, zijnde EUR 1,41. Ten opzichte van deze gemiddelde koers vertegenwoordigt de uitgiftekoers een korting van 34%.

Het aandelenuitgifteprogramma zal zo snel mogelijk plaatsvinden na de goedkeuring door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (‘BAVA’).

Na succesvolle afronding bezit PHF een belang van 21% in Ordina N.V. Dit belang kan hoger uitvallen daar PHF de aandelen afneemt onderliggend aan de claims welke niet worden uitgeoefend in de claimemissie. In geval het belang van PHF in Ordina daardoor de 29,9% zou overstijgen zal Ordina voor het meerdere in plaats van aandelen warrants uitgeven aan PHF. Deze warrants hebben een onbeperkte looptijd en een uitoefenprijs van EUR 0,10 per aandeel, en zijn te allen tijde uitoefenbaar, maar slechts indien en voor zover het belang van PHF in Ordina de 29,9% niet overstijgt. PHF zal per warrant een bedrag betalen aan Ordina gelijk aan EUR 0,83 vermenigvuldigd met het aantal aandelen waarop de warrant recht geeft.

BAVA

Zowel de onderhandse plaatsing van 13,2 miljoen gewone aandelen bij PHF als de claimemissie van gewone aandelen zijn onder voorwaarde van machtiging door de BAVA die naar verwachting binnen 8 weken zal plaatsvinden. Nadere details, de uitnodiging en agenda voor deze BAVA zullen op gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.

Ordina wordt in deze transactie geadviseerd door Bank Oyens & Van Eeghen.

 

 

Download