Nieuws

, 11 mei 2011

Vaststelling jaarrekening Ordina NV Ordina benoemt de heer Aloys Kregting tot lid van de Raad van Commissarissen

Stépan Breedveld benoemd als statutair bestuurder Ordina N.V.

In de hedenmiddag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. is de jaarrekening over 2010 vastgesteld. Daarnaast werd de heer Aloys Kregting benoemd als lid van de Raad van Commissarissen en werd een voorstel tot wijziging van de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Tot slot werd een aantal gebruikelijke machtigingen verleend, onder meer op de uitgifte en inkoop van eigen aandelen. Direct na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. is de heer Stépan Breedveld door de Raad van Commissarissen benoemd tot statutair bestuurder van Ordina N.V.

Vaststelling jaarrekening

Hedenmiddag werd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. de jaarrekening over het boekjaar 2010 vastgesteld. Ordina behaalde in 2010 een omzet op voortgezette activiteiten van EUR 436,6 miljoen met een totaal nettoresultaat van EUR 7,0 miljoen negatief. Wegens het negatieve nettoresultaat heeft Ordina, conform het dividendbeleid, geen voorstel voor dividend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de heer Carlo de Swart als commissaris teruggetreden. Ter invulling van de hierdoor ontstane vacature heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de benoeming van de heer Aloys Kregting als lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. voor een periode van 4 jaar. Aloys Kregting is Chief Information Officer van DSM en heeft uitgebreide bestuurlijke en lijnmanagement-ervaring op het gebied van informatie en communicatietechnologie.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een aantal machtigingen verleend. De Stichting Prioriteit Ordina Groep werd gemachtigd tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. en het in voorkomend geval uitsluiten van voorkeursrechten daarbij. Deze machtiging is gemaximeerd tot 10% van het uitstaande aandelenkapitaal van Ordina N.V. per heden, te vermeerderen met 10% in verband met of ter gelegenheid van fusies en acquisities. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur gemachtigd tot het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal tegen een koers die maximaal 10% is boven het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Ordina N.V. op de vijf beursdagen, voorafgaand aan de feitelijke inkoop.

Benoeming Stépan Breedveld tot statutair bestuurder

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is Stépan Breedveld benoemd tot statutair bestuurder van Ordina N.V. Er is een arbeidovereenkomst gesloten met Ordina Holding B.V., zoals het geval is voor alle leden van de Raad van Bestuur. Het basissalaris van de heer Breedveld bedraagt EUR 324.000 bruto per jaar. De variabele beloning is conform het vigerende door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde bezoldigingsbeleid.

De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde duur en eindigt na 4 jaar, waarna deze verlengd kan worden voor opeenvolgende perioden. Bij tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zonder dat dit aan de heer Breedveld te wijten is, heeft de heer Breedveld recht op een vergoeding van maximaal 24 bruto maandsalarissen. Bij zijn aantreden zijn aan de heer Breedveld een tweetal variabele beloningsregelingen toegekend uit hoofde waarvan prestatieaandelen kunnen worden verkregen. Dit betreft een regeling met een looptijd tot en met december 2011 en een regeling met een looptijd tot en met december 2012. De heer Breedveld heeft afgezien van deelname aan de Ordina middelloon-pensioenregeling en ontvangt gelet daarop een bruto vergoeding van de vennootschap, die gelijk is aan het bedrag dat de vennootschap verschuldigd zou zijn geweest indien de heer Breedveld wel deel zou nemen aan de aangeboden pensioenregeling.

Omzet- en resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2011

Hedenmorgen heeft Ordina N.V. een persbericht gepubliceerd waarin de marktontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2011 zijn toegelicht.