Nieuws

, 9 mei 2012

AVA Ordina NV stelt jaarrekening vast en benoemt Dirk Anbeek tot lid Raad van Commissarissen

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de jaarrekening over 2011 vastgesteld. Tevens  is de heer drs. D. J. (Dirk) Anbeek benoemd als lid van de Raad van Commissarissen en is het voorstel tot wijziging van de statuten goedgekeurd. Met deze statutenwijziging wordt het maatschappelijk kapitaal van de onderneming verhoogd. Tot slot is een aantal gebruikelijke machtigingen verleend, onder meer voor de uitgifte en inkoop van eigen aandelen.

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening over het boekjaar 2011 is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. vastgesteld. Ordina behaalde in 2011 een recurring omzet van EUR 424,3 miljoen met een totaal nettoresultaat inclusief eenmalige baten en lasten van EUR 15,8 miljoen negatief. Vanwege het negatieve nettoresultaat zal Ordina, conform het dividendbeleid, geen dividend uitkeren.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Conform het rooster van aftreden is Robert-Jan van de Kraats tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als commissaris teruggetreden. Gelet op het maximale aantal zittingstermijnen zoals vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen, was de heer Van de Kraats niet herbenoembaar. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft vervolgens Dirk Anbeek benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. voor een periode van 4 jaar. Dirk Anbeek is Chief Financial Officer van Wereldhave en heeft uitgebreide bestuurlijke en lijnmanagementervaring. Bovendien heeft de heer Anbeek veel kennis van financiële zaken en op het gebied van informatie en communicatietechnologie binnen de financiële wereld.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk, is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een aantal machtigingen verleend. De Stichting Prioriteit Ordina Groep is gemachtigd tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. en het in voorkomend geval uitsluiten van voorkeursrechten daarbij. Deze machtiging is gemaximeerd tot 5% van het uitstaande aandelenkapitaal van Ordina N.V. per heden. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur gemachtigd tot het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal tegen een koers die maximaal 10% is boven het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Ordina N.V. op de vijf beursdagen voorafgaand aan de feitelijke inkoop.

Omzet- en resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2012

De omzet- en resultaatontwikkelingen van Ordina N.V. over het eerste kwartaal van 2012  zijn vanochtend door middel van een persbericht gepubliceerd.

 

 

Download