Nieuws

, 28 februari 2012

Resultaten 2011 Ordina NV

Resultaten in lijn met verwachting

HOOFDPUNTEN 2011

  • Resultaten in lijn met de in het derde kwartaal afgegeven verwachting:
    - Recurring EBITDA EUR 16,3 miljoen (2010: EUR 18,1 miljoen). Afgegeven outlook: rond de EUR 16 miljoen;
    - Netto schuld verlaagd naar EUR 12,4 miljoen: ruim binnen de afgegeven outlook van circa EUR 18 miljoen na herfinanciering (ultimo 2010: EUR 43,3 miljoen). Hiermee komt de ratio net debt/EBITDA op 0,8;
  • Recurring omzet 2011 EUR 424,3 miljoen; daling van 0,8% ten opzichte van 2010 (EUR 427,7 miljoen). Gerapporteerde omzet 2011 EUR 426,3 miljoen;
  • Netto resultaat inclusief eenmalige baten en lasten (EUR 13,4 miljoen afvloeiingskosten) van EUR 15,8 miljoen negatief (2010: EUR 7,0 miljoen negatief);
  • Herfinanciering in Q4 2011 geheel afgerond, financieringsfaciliteiten uit 2009 afgelost. De emissie heeft de balans versterkt met EUR 40 miljoen. Nieuwe senior financieringsfaciliteit afgesloten voor de komende 5 jaar en ondergebracht bij ABN AMRO, ING en NIBC;
  • Aansturing van de organisatie vereenvoudigd: twee managementlagen gereduceerd en een nieuwe divisiestructuur geïntroduceerd. Deze divisiestructuur is vanaf 1 januari 2012 operationeel.

 

VOORUITZICHTEN 2012

De economische vooruitzichten en de ontwikkelingen op de Europese financiële markten zijn onvoorspelbaar. Aan de ene kant is ICT de ‘motor’ die kostenreductie, een betere klantinteractie en innovatie mogelijk maakt. Aan de andere kant worden wij geconfronteerd met (korte termijn) kostenreductieprogramma’s die ook de ICT-uitgaven van onze klanten raken. Daardoor is de omzetontwikkeling en daarmee het resultaat, voor de komende periode moeilijk voorspelbaar.

STÉPAN BREEDVELD, CEO ORDINA, OVER DE RESULTATEN

Resultaat in lijn met verwachting

“Ons resultaat in 2011 is in lijn met de in het derde kwartaal afgegeven verwachting. Daarnaast hebben we een stevig fundament gelegd voor de toekomst van Ordina. Zowel aan de financiële als aan de operationele kant hebben we belangrijke stappen gezet. Zo hebben we hard gewerkt aan het versterken van onze balans en verbeteren van onze financiële positie. Met het aantrekken van een nieuwe senior financieringsfaciliteit en het aflossen van onze financieringsfaciliteiten uit 2009 hebben we onze financiële positie versterkt.

Slagvaardige organisatie

Ook aan de kant van onze organisatiestructuur hebben we belangrijke stappen gezet naar een flexibele, marktgerichte organisatie. Zo hebben we twee managementlagen gereduceerd en een nieuwe divisiestructuur opgezet, met meer eigen verantwoordelijkheden. We hebben een Executive Committee geïnstalleerd, waarin de divisiedirecteuren zitting hebben. Deze opzet zorgt voor een meer directe aansturing en een slagvaardige organisatie. We hebben meer focus aangebracht in ons portfolio en sturen op winst door de introductie van transfer pricing in de organisatie. Ook hebben we de verhouding directe/ondersteunende medewerkers verbeterd. Dat we een interessante werkgever zijn, blijkt uit het hoge aantal nieuwe medewerkers dat we hebben mogen verwelkomen. Maar liefst 459 nieuwe medewerkers traden toe tot Ordina in 2011. Deze aanwas is onder andere gedreven door de succesvolle merk- en arbeidsmarktcampagne die we in het eerste halfjaar van 2011 hebben gevoerd.

Marktomstandigheden

De marktomstandigheden in 2012 blijven onzeker, mede door de blijvende onrust op de Europese financiële markten. Ook in moeilijke marktomstandigheden zijn er voldoende kansen voor onze dienstverlening, zo hebben we ook in 2011 bewezen door mooie opdrachten te winnen in zowel de overheidsmarkt, de industriemarkt en de markt voor financiële dienstverlening. Gegeven het fundament dat we in 2011 gelegd hebben, kunnen wij slagvaardig reageren op veranderende marktomstandigheden.”

 

 

Download