Nieuws

, 15 mei 2013

AVA Ordina N.V. stemt in met alle agendapunten

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ordina N.V. heeft ingestemd met alle agendapunten. Bovendien heeft de Raad van Commissarissen de AVA in kennis gesteld van de benoeming van mevrouw drs. J. (Jolanda) Poots-Bijl RC tot statutair bestuurder en CFO per 1 juni 2013.

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening over het boekjaar 2012 is door de AVA vastgesteld. Ordina behaalde in 2012 een omzet van EUR 400,7 miljoen met een nettoresultaat van EUR 0,5 miljoen. Vanwege de beperkte omvang heeft de AVA besloten geen dividend uit te keren en het nettoresultaat geheel toe te voegen aan de reserves van Ordina.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Conform het rooster van aftreden is mevrouw Pamela Boumeester herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

De AVA heeft het voorstel van de Raad van Commissarissen goedgekeurd om ter verduidelijking een aantal technische aanpassingen, alsmede een tweetal inhoudelijke aanpassingen in het bezoldingsbeleid van de Raad van Bestuur aan te brengen. De technische aanpassingen zijn ingegeven door wetswijzigingen. De eerste inhoudelijke aanpassing omvat de mogelijkheid om de verdeling tussen de kortetermijnbeloning en de langetermijnbeloning aan te passen, waarbij de omvang van de totale variabele beloning ongewijzigd blijft. De tweede inhoudelijke bepaling geeft de Raad van Commissarissen de mogelijkheid om nadere afspraken te maken over de afrekening van de kortetermijn- en langetermijnbeloning bij het einde van een benoemingstermijn of bij een mogelijk tussentijds vertrek van een bestuurder.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk, is door de AVA een aantal machtigingen verleend: ten eerste aan de Stichting Prioriteit Ordina Groep tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. met een maximum van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal en het in voorkomend geval beperken of uitsluiten van voorkeursrechten daarbij; ten tweede aan de Raad van Bestuur voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal.

Omzet- en resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2013

De omzet- en resultaatontwikkelingen over het eerste kwartaal van 2013 zijn vanochtend door middel van een persbericht gepubliceerd.

Download