Nieuws

, 15 mei 2013

Resultaten eerste kwartaal 2013 Ordina N.V. - Solide resultaten bij tegenvallende marktomstandigheden

Hoofdpunten

  • Recurring EBITDA daalt met EUR 1,5 miljoen naar EUR 2,5 miljoen (Q1 2012: EUR 4,0 miljoen). Met name gedreven door het effect van 2 werkbare dagen minder (circa EUR 1,7 miljoen);
  • Recurring EBITDA-marge 2,6% (Q1 2012: 3,9%);
  • Omzet daalt 9% naar EUR 93,9 miljoen (Q1 2012: EUR 103,3 miljoen). Gecorrigeerd voor het effect van minder werkbare dagen en het wegvallen van de offshore component binnen het Rabobank-contract bedraagt de omzetdaling 2,1%;
  • Ratio net debt / EBITDA 1,3, ruim binnen de gestelde convenanten (≤ 2,0);
  • Lichte groei in verdiencapaciteit: 2.968 fte’s ultimo Q1 2013 (ultimo Q4 2012: 2.920); 
  • Diverse nieuwe opdrachtgevers in de zorgsector, waaronder CAK en Centrum Indicatiestelling Zorg. Gunning beheer en ontwikkeling maatwerkapplicaties ProRail en succesvolle oplevering Meldkamer Veiligheidsregio Haaglanden.

Stépan Breedveld, CEO Ordina over de resultaten

“Het marktherstel van het vierde kwartaal 2012 heeft zich niet doorgezet in het eerste kwartaal 2013. Ondanks deze omstandigheden hebben we voortgang geboekt met onze managementagenda. Zo heeft onze focus op de zorgsector geresulteerd in een sterke groei in deze markt. We hebben nieuwe opdrachten gewonnen bij diverse zorginstellingen, waaronder CAK en Centrum Indicatiestelling Zorg. In België en Luxemburg zien we nu de eerste resultaten van het verbeteringsprogramma dat we in de tweede helft van 2012 hebben opgestart.”

Vooruitzichten 2013

De economische vooruitzichten in de Benelux blijven onzeker. De omzetontwikkeling en daarmee het resultaat blijft moeilijk voorspelbaar, en derhalve spreken wij geen verwachting uit voor de komende periode.

Resultaten

In de onderstaande tabellen is rekening gehouden met het werkdageneffect en het effect van de offshore component van het in december 2012 vernieuwde Rabobank-contract. Het eerste kwartaal 2013 telt met 63 werkbare dagen 2 werkbare dagen minder (Q1 2012: 65 werkbare dagen). Dit heeft een omzet- en EBITDA-effect van circa EUR 1,7 miljoen.

Omzet per markt (afgerond op miljoenen EUR)

  Q1 2012  Q1 2012 gecorrigeerd*  Q1 2013  Verschil 
Overheid/zorg  41,0  40,3  40,7  0,7 % 
Financiële dienstverlening  33,5  27,5  25,6  -6,9 % 
Industrie  28,8  28,3  27,6  -2,5 % 
Totaal  103,3  96,1  93,9  -2,1 % 

*Gecorrigeerd voor het effect van minder werkbare dagen en het wegvallen van de offshore component binnen het  Rabobank-contract.

De omzet uit de overheid/zorgmarkt steeg met 0,7% ten opzichte van Q1 2012, met name veroorzaakt door een hogere omzet uit de zorgsector. Onze focus op de industriemarkt zorgde voor een afvlakking van de omzetdaling: in deze markt daalde de omzet in Q1 2013 met 2,5% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (Q4 2012: 5,9%). De daling in de markt van financiële dienstverlening zwakte in Q1 2013 af naar 6,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (Q4 2012: 8,3%).

Omzet per divisie (afgerond op miljoenen EUR)

  Q1 2012  Q1 2012 gecorrigeerd*  Q1 2013  Verschil 
Professional Services & Projects**  71,6  64,8  63,9  -1,4 % 
Business Solutions**  8,2  8,0  6,5  -18,8 % 
Consulting  9,2  9,0  8,1  -9,2 % 
België/Luxemburg  18,7  18,5  18,5 
Onderlinge dienstverlening**  -4,3  -4,2  -3,1  -26,2% 
Totaal  103,3  96,1  93,9  -2,1% 

*Gecorrigeerd voor het effect van minder werkbare dagen en het wegvallen van de offshore component binnen het  Rabobank-contract.
**Cijfers Q1 2012 van Professional Services & Projects, Business Solutions en onderlinge dienstverlening zijn aangepast voor activiteiten die vanuit Professional Services & Projects zijn omgehangen naar Business Solutions.

Eind 2012 hernieuwde de Rabobank het contract met Ordina voor applicatieontwerp, -bouw en testen. Hierbij is afgesproken dat de Rabobank zelf de offshorepartner gaat aansturen. De daarmee samenhangende omzet bedroeg over het eerste kwartaal 2012 circa EUR 5,5 miljoen. Dit heeft effect op de resultaten van de divisie Professional Services & Projects. De omzetdaling van de divisie Business Solutions wordt veroorzaakt door het afbouwen van minder winstgevende activiteiten. De lagere omzet van de divisie Consulting is met name toe te schrijven aan een lagere vraag naar consultingdiensten uit de publieke sector. In het tweede halfjaar startte in België/Luxemburg een verbeteringsprogramma om de winstgevendheid op peil te brengen. Dit programma loopt op schema en heeft in Q1 2013 geresulteerd in stabilisering van de omzet.

Innovatie

Het programma voor propositieontwikkeling op innovatiethema’s loopt op schema. Op het snijvlak van de thema’s Mobile en Security hebben we bijvoorbeeld Secure Mobile Data ontwikkeld: een gepatenteerde oplossing voor mobiele data. Met deze propositie kunnen gebruikers data inzien met hun mobiele telefoon, desktop of tablet zonder dat de data fysiek op deze apparaten wordt geplaatst. Deze oplossing biedt bedrijven de mogelijkheid om op verantwoorde wijze met vertrouwelijke data om te gaan.

Voor het thema Big Data hebben we een proeftuin ingericht om klanten kennis te laten maken met de verschillende analysemogelijkheden van Big Data. Hiermee kunnen klanten ervaring opdoen met zogeheten Big Analytics tools.

Medewerkers

Ultimo Q1 2013 bedraagt het aantal medewerkers  2.968 fte’s. Dit is een groei van 48 fte’s ten opzichte van ultimo 2012. Ten opzichte van ultimo Q1 2012 daalde het aantal medewerkers met 12 fte’s.

Financiële positie

De nettoschuldpositie bedraagt ultimo Q1 2013 EUR 20,1 miljoen (Q1 2012: EUR 23,0 miljoen). Ten opzichte van ultimo Q4 2012 (EUR 9,8 miljoen) is sprake van een stijging van EUR 10,3 miljoen als gevolg van het reguliere seizoenspatroon. De ratio net debt / EBITDA bedroeg 1,3 (convenant: ≤ 2,0) en de Interest Coverage Ratio bedroeg 14,3 (convenant: ≥ 5,0). De ratio’s blijven hiermee ruim binnen de gestelde bankconvenanten.

Download