Nieuws

, 14 mei 2014

AVA Ordina N.V. stelt jaarrekening vast

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ordina N.V. heeft ingestemd met alle agendapunten. De jaarrekening is vastgesteld en er is ingestemd met de verruiming van het dividendbeleid, de herbenoeming van de heer J.G. (Johan) van der Werf als commissaris en de wijziging van de statuten van Ordina N.V.

Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening over het boekjaar 2013 is door de AVA vastgesteld. Ordina behaalde in 2013 een omzet van EUR 377,0 miljoen met een recurring nettoresultaat van EUR -0,4 miljoen. Vanwege het negatieve nettoresultaat zal Ordina, conform dividendbeleid, geen dividend uitkeren.

Dividendbeleid
De AVA heeft ingestemd met het voorstel om het dividendbeleid te verruimen van 25% naar 35%, waarbij als uitgangspunt geldt dat een gezonde balansverhouding voor de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Conform het rooster van aftreden is de heer J.G. (Johan) van der Werf herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. De heer Van der Werf zal het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen de komende vier jaar continueren.

Statutenwijziging Stichting Prioriteit Ordina Groep en Ordina N.V.
De AVA heeft kennisgenomen van de voorgestelde statutenwijziging van Stichting Prioriteit Ordina Groep. De Stichting Prioriteit Ordina Groep (de ‘Prioriteit’) krijgt een onafhankelijk bestuur en draagt een aantal van zijn bevoegdheden over aan de Raad van Bestuur dan wel de Raad van Commissarissen van Ordina N.V.. De Prioriteit behoudt het voordrachtsrecht bij de benoeming van commissarissen en het goedkeuringsrecht ten aanzien van een voorstel tot wijziging van de statuten van Ordina N.V.. Ook heeft de AVA ingestemd met het voorstel om de statuten van Ordina N.V. te wijzigen als gevolg van recente wetswijzigingen en de aanpassing van de bevoegdheden van de Stichting Prioriteit Ordina Groep.

Verleende machtigingen
Zoals te doen gebruikelijk is door de AVA een aantal machtigingen verleend: ten eerste aan de Raad van Bestuur van Ordina N.V. tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. met een maximum van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal en het in voorkomend geval beperken of uitsluiten van voorkeursrechten daarbij; ten tweede aan de Raad van Bestuur voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal.

Omzet- en resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2014
De omzet- en resultaatontwikkelingen over het eerste kwartaal van 2014 zijn vanmorgen door middel van een persbericht gepubliceerd.

Download