Nieuws

, 4 november 2014

Resultaten derde kwartaal 2014 Ordina N.V.

Resultaatsverbetering zet door in derde kwartaal

Hoofdpunten Q3
• Recurring EBITDA stijgt naar EUR 5,3 miljoen (Q3 2013: EUR 4,2 miljoen);
• Recurring EBITDA marge stijgt naar 6,0% (Q3 2013: 4,5%);
• Omzet daalt 4,9% naar EUR 88,2 miljoen (Q3 2013: EUR 92,8 miljoen);
• Nettoschuldpositie daalt naar EUR 5,4 miljoen (Q3 2013: EUR 18,5 miljoen), de ratio nettoschuld / ‘adjusted’ EBITDA bedraagt 0,3 (maximale leverage ratio: ≤ 1,50);
• Opnieuw stijging klanttevredenheid van onze Sourcing- en Beheerklanten op basis van het jaarlijkse Giarte-onderzoek.

Hoofdpunten Q1-Q3
• Recurring EBITDA stijgt naar EUR 13,6 miljoen (YTD Q3 2013: EUR 7,8 miljoen);
• Recurring EBITDA marge stijgt naar 5,0% (YTD Q3 2013: 2,8%);
• Omzet daalt 1,6% naar EUR 273,4 miljoen (YTD Q3 2013: EUR 277,8 miljoen).

Stépan Breedveld, CEO Ordina, over de resultaten
“Ons resultaat is duidelijk beter dan vorig jaar. Het kostenbesparingsprogramma dat eind 2013 is afgerond, heeft structureel effect. De omzet is in het derde kwartaal gedaald, met name doordat het aantal grote projecten afneemt. Gecorrigeerd voor de afbouw van de generieke Ordina Consulting Public (OCP) activiteiten is de omzet tot en met het derde kwartaal, nagenoeg stabiel.

De recente berichtgeving waarin Ordina is beschuldigd van onregelmatigheden bij aanbestedingen in de periode 2005-2010, nemen wij uiterst serieus. Wij zullen transparant communiceren over de uitkomsten van het lopende interne onderzoek en de maatregelen die wij nemen. Als daar aanleiding toe is, zal aanvullend onderzoek worden geïnitieerd, ook als dat de periode voor 2004 of na 2010 betreft. Wij doen al het mogelijke opdat onze stakeholders erop kunnen vertrouwen dat onze integriteit gewaarborgd is.

Wij zijn verheugd met het behalen van één van de hoogste scores in het jaarlijkse Giarte-onderzoek naar klanttevredenheid bij ICT-outsourcing (Sourcing en Beheer). Het concentreren van onze Sourcing- en Beheeractiviteiten in aparte divisies, geeft focus en resulteert in een hogere klanttevredenheid.

Op 29 oktober jongstleden, ontvingen wij 200 klanten op onze jaarlijkse Ordina Open Innovatiedag. Dit keer was het thema de ‘Humanisering van ICT’. Dit is de trend dat ICT met smart sensoren, robotica, virtual reality en wearables steeds dichter bij of letterlijk óp de mens komt. De finale van de innovatiewedstrijd, de Public Challenge, is gewonnen door FoodFix en 42 Education met maatschappelijk relevante oplossingen om verspilling van voedsel tegen te gaan en om onderwijs voor kinderen met leerafwijkingen te faciliteren. In lijn met onze visie ‘Samen Duurzaam Innoveren’ gaan wij de winnaars verder helpen met de realisatie van hun idee. Zo gaat ICT weer voor mensen werken.”

Verwachting
Wij spreken geen verwachting uit voor de komende periode.

Integriteitsonderzoek
In het persbericht van 9 oktober jl. heeft Ordina verslag gedaan van de voorlopige resultaten van het interne onderzoek naar de mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid in de periode 2005-2010.

Zoals aangekondigd wordt op dit moment nog een beperkt aantal kwesties nader onderzocht. Ordina verwacht het lopende interne onderzoek in het vierde kwartaal van 2014, of uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 af te kunnen ronden.

Ordina zal na afronding van het interne onderzoek publiek verslag doen van de relevante bevindingen aan alle stakeholders. Gelijktijdig zal ook een toelichting worden gegeven op de maatregelen in het kader van het eerder aangekondigde integriteitsprogramma dat Ordina-breed zal worden uitgerold.

De VEB en een aantal aandeelhouders, zowel grote (met een belang groter dan 3%) als kleine (met een belang kleiner dan 3%), hebben vragen gesteld over de gang van zaken. Daarnaast heeft één kleine particuliere aandeelhouder om compensatie gevraagd voor de verliezen die geleden zouden zijn door de koersreactie volgende op de Zembla-uitzending. Wij hebben overigens op dit moment geen andere claims ontvangen, ook niet van klanten, concurrenten of ketenpartners. Om tegemoet te komen aan de vragen die bij onze stakeholders leven, zullen wij gelijktijdig met het presenteren van de onderzoeksresultaten ook een overzicht geven van alle relevante feiten die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan.

Over eventuele financiële gevolgen van deze kwestie voor de onderneming valt op dit moment geen uitspraak te doen.

Ontwikkelingen Q1-Q3
In het derde kwartaal daalde de omzet 4,9% naar EUR 88,2 miljoen (Q3 2013: EUR 92,8 miljoen), met name doordat het aantal grote projecten afneemt. De impact van de afbouw van de generieke OCP activiteiten is EUR 1,7 miljoen. De recurring EBITDA steeg naar EUR 5,3 miljoen (Q3 2013: EUR 4,2 miljoen), na correctie voor afvloeiingen (Q3 2014: EUR 0,5 miljoen) en externe kosten in verband met het interne onderzoek (Q3 2014: EUR 0,6 miljoen).

Over de eerste drie kwartalen daalde de omzet 1,6% naar EUR 273,4 miljoen (Q1-Q3 2013: EUR 277,8 miljoen). Gecorrigeerd voor de afbouw van OCP (impact: EUR 3,2 miljoen) is de omzet nagenoeg stabiel. De recurring EBITDA steeg naar EUR 13,6 miljoen (Q1-Q3 2013: EUR 7,8 miljoen), na correctie voor afvloeiingen (Q1-Q3 2014: EUR 5,6 miljoen)  en externe kosten in verband met het interne onderzoek (Q1-Q3 2014: EUR 0,6 miljoen).

De omzet in de overheidsmarkt was in het derde kwartaal stabiel met EUR 34,5 miljoen (Q3 2013: EUR 34,6 miljoen), ondanks de afbouw van de OCP activiteiten. De omzet in het marktsegment financiële dienstverlening daalde 3,4% naar EUR 25,1 miljoen (Q3 2013: EUR 26,0 miljoen) door verminderde vraag bij een beperkt aantal klanten. In het marktsegment industrie daalde de omzet 11,1% naar EUR 23,4 miljoen (Q3 2013: EUR 26,4 miljoen), gedeeltelijk gedreven doordat een aantal grote projecten eind 2013 is afgelopen. De groei bij een aantal nieuwe en bestaande klanten vangt de omzetdaling nog onvoldoende op. De omzet voor zorg daalde 11,4% naar EUR 5,1 miljoen (Q3 2013: EUR 5,8 miljoen) door aflopende projecten. Gewonnen nieuwe projecten bevinden zich nog in de opstartfase. Wij willen onze positie in de zorg verder verstevigen door onder andere inzet op onze unieke zorgapplicatie Quli en ons gepreconfigureerde ERP-pakket voor ziekenhuizen, evenals het applicatiebeheer dat hiermee samenhangt.


Technologie & Competenties
De divisie Technologie & Competenties ontwerpt en bouwt applicaties voor onze klanten. Zij doet dat in de contractvormen detachering en projecten, voor zowel pakketoplossingen als maatwerk. De omzet daalde 4,9% naar EUR 26,7 miljoen (Q3 2013: EUR 28,1 miljoen). Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door minder omzet van grote projecten.

Business Consulting & Solutions
De divisie Business Consulting & Solutions adviseert klanten hoe zij hun processen en ICT kunnen verbeteren en combineert businesskennis met technische expertise tot duurzame oplossingen op het gebied van business intelligence, (digitale) klantinteractie, ketenintegratie en security. De omzet daalde 16,1% naar EUR 10,8 miljoen (Q3 2013: EUR 12,9 miljoen). Dit hangt voor een deel samen met de afbouw van de generieke Ordina Consulting Public (OCP) activiteiten (impact: EUR 1,7 miljoen). De gespecialiseerde OCP activiteiten zijn ondergebracht bij de bestaande units. Daarnaast  heeft Ordina een samenwerkingsovereenkomst getekend met Topicus voor spaar- en beleggingsproducten. Als onderdeel van deze overeenkomst is de ontwikkeling en exploitatie van het softwarepakket Fundation door Ordina verkocht. De boekwinst op de verkoop bedroeg EUR 0,4 miljoen.

Beheer
De divisie Beheer draagt zorg voor het beheer, onderhoud en vernieuwing van applicaties op basis van langetermijncontracten. De omzet daalde 2,1% naar EUR 13,4 miljoen (Q3 2013: EUR 13,7 miljoen). De omzetdaling werd gedreven door de afloop van een aantal grote (end of life) beheercontracten en werd nog niet volledig gecompenseerd door nieuwe omzet. In het jaarlijkse Giarte-onderzoek naar klanttevredenheid bij ICT-outsourcing (Sourcing en Beheer) behaalde Ordina in het domein Application Management van alle grote applicatiepartijen de hoogste score. Het concentreren van onze Sourcing- en Beheeractiviteiten in aparte divisies, geeft focus en resulteert in een hogere klanttevredenheid.

Sourcing
De divisie Sourcing helpt grote klanten als strategische partner met het gezamenlijk verbeteren van de toegevoegde waarde van ingehuurd ICT-personeel. Integraal onderdeel van deze aanpak zijn klantspecifieke verbeterprogramma’s op het gebied van productiviteitsverbetering, talentontwikkeling, kennisdeling en innovatie. Bij de divisie Sourcing daalde de omzet 6,6% naar EUR 19,9 miljoen (Q3 2013: EUR 21,3 miljoen). De omzetdaling wordt gedeeltelijk veroorzaakt door afnemende vraag bij een aantal energie- en telecomklanten.

België & Luxemburg
De divisie België/Luxemburg ontwerpt, bouwt en beheert applicaties in België en Luxemburg. Daarnaast is zij actief met oplossingen voor specifieke bedrijfstakken. De omzet steeg 3,4% naar EUR 17,4 miljoen (Q3 2013: EUR 16,8 miljoen). De omzetstijging werd gedreven door focus op een aantal marktsegmenten waar de divisie oplossingen heeft voor specifieke bedrijfstakken, zoals farmacie.

Innovatie
De Ordina Open Innovatiedag werd dit jaar bezocht door 200 klanten. Naast diverse sprekers over het thema ‘Humanisering van ICT’ vond de finale van de innovatiewedstrijd ‘De Public Challenge’ plaats. De finale is gewonnen door FoodFix en 42 Education met maatschappelijk relevante oplossingen om verspilling van voedsel tegen te gaan en om onderwijs voor kinderen met leerafwijkingen te faciliteren.

Foodfix maakt de match tussen supermarkten met voedseloverschotten en studenten met een beperkt budget. FoodFix verzamelt deze overschotten, zodat deze niet hoeven worden vernietigd. Studenten krijgen snel en makkelijk inzage in dit aanbod en kunnen voedsel bestellen tegen gunstige prijzen. Het concept richt zich vooralsnog op supermarkten en studenten, maar is breder toepasbaar. De andere winnaar, 42 Education, biedt kinderen met leerafwijkingen, zoals dyslexie, ASD en ADHD, adaptieve onderwijsprogramma’s en leerhulp op maat om inclusief onderwijs mogelijk te maken. Bij inclusief onderwijs gaan kinderen, die nu speciaal onderwijs krijgen, steeds meer naar een gewone basisschool.

Daarnaast toonden wij op deze dag innovaties die wij met klanten hebben ontwikkeld. Eén daarvan betreft het onderzoek dat wij samen met de Universiteit van Utrecht uitvoeren om de Oculus Rift (virtual reality) in te zetten voor de bestrijding van de ziekte anorexia nervosa, door de perceptie van een patiënt van haar eigen lichaam te beïnvloeden.

Medewerkers
Ultimo Q3 2014 bedroeg het aantal medewerkers 2.892 FTE. De totale instroom bedroeg 116 FTE en de uitstroom 130 FTE; een daling van 14 FTE ten opzichte van Q2 2014 (ultimo Q2 2014: 2.906 FTE).

Financiering

De nettoschuld bedroeg ultimo Q3 2014 EUR 5,4 miljoen, een daling van EUR 13,1 miljoen ten opzichte van Q3 2013 (Q3 2013: EUR 18,5 miljoen). Dit is gedreven door werkkapitaalmanagement waarmee de nettoschuld structureel verbeterd. Ten opzichte van ultimo 2013 is sprake van een stijging van EUR 3,2 miljoen als gevolg van het reguliere seizoenspatroon (Q4 2013: EUR 2,2 miljoen). De ratio netto schuld / ‘adjusted’ EBITDA bedroeg 0,3 (maximale leverage ratio: ≤1,50) en de Interest Cover Ratio bedroeg 15,1 (minimale interest cover ratio: ≥ 5,0). De ratio’s blijven hiermee binnen de gestelde bankconvenanten.

Download