Nieuws

, 30 april 2015

Resultaten eerste kwartaal 2015 Ordina N.V.

Omzet daalt, impact op marge beperkt

Hoofdpunten
• Recurring EBITDA daalt naar EUR 4,1 miljoen (Q1 2014: EUR 4,8 miljoen);
• Recurring EBITDA-marge daalt naar 4,7% (Q1 2014: 5,1%);
• Omzet daalt met 5,4% naar EUR 88,5 miljoen (Q1 2014: EUR 93,6 miljoen);
• Nettoschuldpositie verbetert naar EUR 7,0 miljoen (Q1 2014: EUR 12,4 miljoen), de ratio nettoschuld / ‘adjusted’ EBITDA bedraagt 0,8 (maximale leverage ratio: ≤ 1,50);
• Ordina genomineerd voor de Computable Awards 2015;
• Clockwork genomineerd voor Dutch Interactive Awards.

Stépan Breedveld, CEO Ordina, over de resultaten
“De omzet van onze grootste divisie T&C is gedaald terwijl de overige divisies in moeilijke marktomstandigheden (genormaliseerd) groei hebben gerealiseerd. Het effect op de marge is gedempt door continue sturing op kosten en selectievere aanname van projecten.
Onze nettoschuldpositie is verbeterd naar EUR 7,0 miljoen.
 
De recente berichtgeving en de discussie over ICT-projecten bij de overheid, hebben geleid tot vertraging in besluitvorming met betrekking tot ICT-investeringen in de public en zorgmarkt in Nederland. Een aantal grote industrieklanten voert momenteel kostenreducties door hetgeen impact heeft op de inhuur van ICT-personeel.

De komende periode ligt onze eerste prioriteit op het verhogen van de productiviteit. Zo moet ons salesforce effectiveness-programma leiden tot meer focus en specialisatie van onze klantbenadering. Daarnaast versnellen we ons innovatieprogramma door zogenaamde ‘groeidiamanten’, waarmee we samen met klanten experimenteren met innovatieve toepassingen die waarde toevoegen aan hun business.
Onze initiatieven op dit vlak worden herkend. Zo zijn wij genomineerd voor de Computable Awards 2015 en Clockwork, het digital engagement bureau van Ordina, heeft een nominatie gekregen voor de Dutch Interactive Awards.”

Verwachting
Wij spreken geen verwachting uit voor de komende periode.

Omzet

Omzet per markt

In de marktsegmenten Overheid en Zorg daalde de omzet door de vertraagde besluitvorming rondom investeringsbeslissingen naar aanleiding van de recente berichtgeving en de discussie over de ICT-projecten bij de overheid. Financiële dienstverlening bleef relatief stabiel. De daling in Industrie werd voornamelijk gedreven door kostenreducties bij een aantal grote klanten in de energie- en telecomsector.

Omzet per divisie 2015

Technologie & Competenties
De divisie Technologie & Competenties ontwerpt en bouwt applicaties voor onze klanten. Zij doet dat in de contractvormen detachering, sourcing en projecten, voor zowel pakketoplossingen als maatwerk. De omzet daalde 12,3% naar EUR 41,3 miljoen (Q1 2014: EUR 47,1 miljoen). Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door een kleiner aantal grote projecten bij de overheid en door afnemende vraag bij een aantal grote klanten uit de energie- en telecomsector die momenteel kostenreducties doorvoeren.

Business Consulting & Solutions
De divisie Business Consulting & Solutions adviseert klanten hoe zij hun processen en ICT kunnen verbeteren. Daarnaast combineert de divisie businesskennis met technische expertise tot duurzame oplossingen op het gebied van business intelligence, (digitale) klantinteractie, ketenintegratie en security. De omzet daalde 3,6% naar EUR 14,0 miljoen (Q1 2014: EUR 14,6 miljoen). Gecorrigeerd voor de afbouw van de generieke activiteiten van Ordina Consulting Public en de verkoop van Fundation (impact Q1: EUR 1,2 miljoen) is de omzet 5,0% gestegen door nieuwe projecten bij klanten uit de carriers- en mainportssector en groei bij een aantal kleinere financiële instellingen.

Beheer
De divisie Beheer draagt zorg voor het beheer, onderhoud en vernieuwing van applicaties middels langetermijncontracten. De omzet steeg 3,3% naar EUR 14,4 miljoen (Q1 2014: EUR 13,9 miljoen). De omzet steeg voornamelijk bij een aantal klanten uit de carriers- en mainportssector. 

België/Luxemburg
Bij de divisie België/Luxemburg steeg de omzet 4,5% naar EUR 18,8 miljoen (Q1 2014: EUR 18,0 miljoen). De omzetstijging wordt voornamelijk gedreven door groei bij grote klanten in de marktsegmenten Industrie en Financiële dienstverlening in zowel België als Luxemburg.

Sourcing
Sourcing helpt grote klanten als strategische partner met het gezamenlijk verbeteren van de toegevoegde waarde van ingehuurd ICT-personeel. Integraal onderdeel van deze aanpak zijn klantspecifieke verbeterprogramma’s op het gebied van productiviteitsverbetering, talentontwikkeling, kennisdeling en innovatie. Sourcing wordt vanaf 2015 niet meer separaat gerapporteerd als divisie en wordt breder ingezet bij klanten van alle divisies als een verbijzonderd levermodel. De omzet en kosten van het sourcing model valt vanaf 1 januari 2015 bij de leverende divisies in Nederland. De vergelijkende cijfers 2014 zijn dientengevolge aangepast.

Groei en innovatie
Ons sales force effectiveness-programma moet bijdragen aan het verhogen van de productiviteit. Onze afdeling Commercie gaat werken met kleinere teams waarin een duidelijke specialisatie naar levermodel is doorgevoerd.

Onze positionering als innovatieve ICT-partner gaan we versnellen. Zo hebben we een aantal “groeidiamanten” gedefinieerd waarmee we samen met onze klanten experimenteren met innovatieve toepassingen die waarde toevoegen aan hun business. Tegen deze achtergrond is het ook belangrijk dat we onze relaties met universiteiten, start-ups en kenniscentra uitbouwen en verdiepen om met hen tot co-creatie te komen.
 
Medewerkers
Ultimo Q1 2015 is het aantal directe medewerkers met 7 FTE gestegen, door onder andere het geïntensiveerd aanwerven van Young Professionals. Het aantal indirecte medewerkers is met 6 FTE gestegen, dit betreft het invullen van bestaande formatieplaatsen.
Om de productiviteit verder te verbeteren investeren we proactief in om- en bijscholing van onze medewerkers via een “T-shaped” aanpak. Dit betekent dat naast technische competenties ook geïnvesteerd wordt in business kennis en soft skills.

Ontwikkeling personeelsbestand 2015

Financiering
De nettoschuld bedroeg ultimo Q1 2015 EUR 7,0 miljoen, een verbetering ten opzichte van Q1 2014 (Q1 2014: EUR 12,4 miljoen). Ten opzichte van ultimo 2014 is sprake van een stijging van EUR 16,6 miljoen met name als gevolg van het reguliere seizoenspatroon (Q4 2014: EUR 9,6 miljoen cash positief). De ratio netto schuld / ‘adjusted’ EBITDA bedroeg 0,8 (maximale leverage ratio: ≤1,50) en de Interest Cover Ratio bedroeg 8,6 (minimale interest cover ratio: ≥ 5,0). De ratio’s blijven hiermee binnen de gestelde bankconvenanten.Download