Johan Kamp Directeur Vastgoed en Inkoop & Directeur Informatie Management +31 (0)30-6637315

Duurzaamheid

Samen met onze klanten

Duurzaam ondernemen is voor Ordina vanzelfsprekend. Het is onderdeel van ons DNA en dat is niet vreemd voor een organisatie die ruim veertig jaar bestaat. In 2002 zijn we, als een van de koplopers van Nederland, begonnen met een beleidsmatige invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ordina is medeoprichter en eerste voorzitter van Samenleving en Bedrijf, het huidige MVO Nederland.

In onze dienstverlening en bedrijfsvoering gaan we zo duurzaam mogelijk om met energie, papier en mobiliteit. In de aanbiedingen die wij doen, geven we aandacht aan en vragen we aandacht voor duurzaamheid. Daarnaast werken we samen met onze klanten aan duurzame oplossingen en bundelen we onze krachten voor maatschappelijke vraagstukken.

Duurzaamheid Contact Neem contact op met Johan Kamp

Stakeholdersdialoog en ambassadeursgroep

Sinds 2010 organiseren we stakeholderdialogen rondom duurzaamheid. In september 2015 heeft Ordina met verschillende stakeholders de dialoog gevoerd over het duurzaamheidsbeleid: klanten uit de financiële en industriële sector waren aanwezig, alsook leveranciers waaronder een leasemaatschappij, brancheverenigingen zoals Nederland ICT, maatschappelijke organisaties, adviseurs en belangenorganisaties zoals MVO Nederland. Namens Ordina waren de CEO, de directeur Finance & Control, de directeur Vastgoed & Inkoop, de programma directeur, een kwaliteitsmanager en consultants aanwezig.

Bekijk hier het videoverslag van de stakeholdersdialoog van november 2016.

Ambassadeursgroep Duurzaamheid ingesteld

Op basis van de input van de interne en externe dialoog hebben we in 2012 duurzaamheid breder en dieper in de organisatie verankerd. We hebben de deelverantwoordelijkheden op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, duurzame producten en dienstverlening en maatschappelijke verantwoordelijkheid belegd bij de divisies en relevante stafafdelingen. Om duurzaamheid nog beter te verankeren in de business hebben we de ambassadeursgroep Duurzaamheid in het leven geroepen. Deze ambassadeurs zijn top down en bottom up de 'linking pin' met het bedrijf. De ambassadeursgroep bepaalt jaarlijks de agenda voor duurzaamheidsinitiatieven en zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd en gecommuniceerd binnen en buiten de organisatie.

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit is door Ordina benoemd als speerpunt in de uitvoering van haar beleid. De visie van Ordina op Duurzame Mobiliteit heeft drie thema’s. Alternatieve modaliteit door het gebruik van de fiets of openbaar vervoer. Zuiniger rijden door mensen bewust te maken van hun rijgedrag, stimuleren van zuinige auto’s en het gebruik van schonere alternatieve brandstof. Minder rijden door het reduceren van het aantal kilometers. Bijvoorbeeld door gebruik van deelauto’s, carpoolen of door inzetten van nieuwe technologie als online vergaderen. Veilig rijden door middel van tips en e-learning. Benieuwd naar de initiatieven die Ordina neemt op het gebied van Duurzame Mobiliteit?

Lees meer

Maatschappelijke betrokkenheid

Met onze kennis en expertise kunnen wij het verschil maken in maatschappelijke vraagstukken. Bij Ordina willen we onze kennis en expertise inzetten ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken. Daar waar de focus voorheen vooral op Afrika lag, ligt die nu ligt die nu op lokale vraagstukken. Dat doen we op twee manieren: via de Ordina Foundation en via het partnership met het Oranjefonds.

Lees meer

Duurzame bedrijfsvoering en certificeringen

Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat we in onze bedrijfsvoering streven naar evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen. Ordina ambieert voortdurende verbetering van de milieuprestaties en spant zich in om de eigen CO2 uitstoot zo laag mogelijk te houden. In 2013 hebben we als eerste ICT-bedrijf niveau 5 van de CO2-Prestatieladder gehaald, het hoogst haalbare niveau. In 2014 is de tussentijdse audit succesvol verlopen en hebben we het certificaat behouden. Met de doelstelling om in 2020 20% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2010, maakt Ordina dit concreet.

Ook is Ordina ISO 14001-gecertificeerd. ISO 14001 beschrijft de kernelementen van een milieumanagementsysteem. Dit is een hulpmiddel om verbeterdoelstellingen te realiseren en aandacht te schenken aan milieu. In het kader van energiereductie neemt Ordina deel aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3). Het doel is om de energie-efficiëntie in de industrie te verbeteren. In 2012 hebben we een energie-efficiëntieplan opgesteld voor de periode 2013-2016. Dit plan is goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de realisatie verloopt volgens plan. Daarnaast stond Ordina in 2014 op de 61ste plaats in de ranking voor de Transparantiebenchmark en zijn we gecertificeerd voor EcoVadis Zilver en FIRA zilver . FIRA is een digitaal register waar bedrijven hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten. Ten slotte zijn we ons bewust van de impact die wij hebben op onze samenleving en nemen de verantwoordelijkheid om hier ook daadwerkelijk wat mee te doen. Dit start met het inzichtelijk maken van onze impact in de vorm van een materialiteitsmatrix.

Duurzame dienstverlening

Ordina wil ook in haar dienstverlening op een positieve en actieve manier bijdragen aan de maatschappij. In ons dagelijkse werk een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s motiveert en inspireert ons. Wij zetten onze kennis van ICT in voor slimme oplossingen die bijdragen aan welzijn en duurzaamheid.

Lees meer

Extern verifiëren MVO-doelstellingen en resultaten 2015

Duurzaam ondernemen is belangrijk voor Ordina en staat prominent op de agenda. Ordina streeft naar een geïntegreerde verslaggeving om tot een meer verbonden aanpak te komen tussen duurzaamheid en financiële prestaties, alsmede het beleid van de onderneming op verschillende terreinen.

Lees meer