Duurzame bedrijfsvoering en certificeringen

CO2 prestatieladder niveau 5

Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen. Ordina ambieert in de eigen bedrijfsvoering voortdurende verbetering van de ‘milieuprestaties’ en spant zich in om de eigen CO2 uitstoot zo laag mogelijk te houden. Met de doelstelling om in 2020 20% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2010, maakt Ordina dit concreet.

Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit.

Ordina berekent jaarlijks haar CO2 footprint conform internationale richtlijnen (ISO14064-1). Hieronder wordt de CO2 footprint berekening gepresenteerd voor scope 1 & 2 (directe & indirecte emissies) over 2015H1. Om vergelijking eenduidig te houden is in de overzichten het onderscheid in scope 1, 2 en 3 behouden.


 

De totale CO2 uitstoot voor scope 1 & 2 over 2015H1 bedraagt 12.521 ton CO2. Deze uitstoot ligt 994 ton (–7,4%) onder de uitstoot van 2014 (13.515 ton CO2) en wordt voornamelijk veroorzaakt door lager brandstofverbruik leaseauto’s. Vergelijkende cijfers 2014 zijn aangepast aan de nieuwe conversiefactoren (handboek versie 3.0). Hierdoor komt de uitstoot CO2 voor 2014 1,9% hoger (13.515 vs 13.264 ton) uit.

Voor scope 3 geldt een CO2 uitstoot van 555 (+10,8% tov 2014FY) ton CO2, verdeeld over de volgende categorieën. Stijging wordt vooral veroorzaakt door stijging aantal kilometers woon-werkverkeer en stijging afval.


 


Om de reductie in kaart te kunnen brengen geldt het jaar 2010 als basisjaar voor het behalen van de CO2 reductiedoelstelling. De doelstelling is gerelateerd aan het gemiddeld aantal FTE werkzaam bij Ordina. In 2015H1 komt deze uit op 5,36 en is daarmee 5,2% onder de doelstelling (5,65).

Maatregelingen die worden genomen hebben betrekking op zowel scope 1&2, intern Ordina als op scope 3 op basis van de ketenanalyse. In 2014 en 2015H1 zijn de volgende maatregelen in gang gezet en (deels) gerealiseerd:

•    Optimalisatie van de inrichting van de datacentra, met cold corridor (2013), virtualisatie, en implementatie van E-Vault;
•    Duurzaamheidcriteria toepassen bij elke leveranciersselectie;
•    Voor de panden in eigen beheer inkoop van Windkracht elektrische energie;
•    Keuze voor LED-verlichting, waar mogelijk;
•    Optimaler gebruik van de klimaatinstallatie a.g.v. gedane analyses.
•    Verdere implementatie en uitbreiding van lync gebruik (o.a. uitbreiding bij beeldschermen in vergaderruimtes);
•    Het stimuleren van leveranciers om facturen digitaal aan te leveren; algemene voorwaarden zijn hierop ook aangepast;
•    Voorbereiding gestart voor het aanbieden van interactieve e-learning programma over veilig en zuinig auto rijden.
Ook vragen we onze medewerkers om bij te dragen. We stimuleren onze medewerkers om:
•    Een leaseauto met een lage absolute CO2-uitstoot aan te schaffen; medio 2015 bestond 76% (2014: 78%) van de leaseauto’s uit energielabel A en 94% (2014: 95%) uit label A en B;
•    Zuinig te rijden; dit wordt ondersteund door een berijdersstimuleringsprogramma in samenwerking met onze leasemaatschappij. We geven de medewerkers met een lease auto inzicht in hun verbruik door een gebruiksvriendelijk dashboard met kengetallen;
•    Te werken volgens ‘Het Nieuwe Werken’ principe dat wil onder andere zeggen; meer plaats- en tijdonafhankelijk werken (lync gebruik neemt nog steeds toe). Dit heeft invloed op de reductie van reistijd en gereden kilometers. Vanuit de ketenanalyse “Detachering” is er 2015 een programma gestart om meer bewustwording voor duurzaamheid bij onze medewerkers te creëren; er wordt een interactieve e-learning programma aangeboden over veilig en zuinig autorijden. Tijdens de dialoog worden ideeën uitgewisseld over mogelijke verdere reductie en prioriteiten in het beleid.
•    (Tijdig) computers, verlichting en andere apparaten uit te schakelen.

Net als in de afgelopen jaren wordt er in september 2015 door Ordina met verschillende stakeholders een dialoog gevoerd over haar duurzaamheidsbeleid.

Om het effect van deze maatregelen kwantitatief te maken presenteren onderstaande tabel en grafiek de trend van de CO2 uitstoot. Deze tabel heeft uitsluitend betrekking op scope 1 & 2.

   2010FY
2011H1 2011FY 2012H1 2012FY 2013H1 2013FY 2014H1
2014FY
2015H1
CO2 uitstoot
 16.985 15.791 15.400 15.961 15.721 15.376  15.281 13.507 13.515 12.521
 Aantal FTE
 2.734  2.514 2.514 2.430 2.403 2.442  2.442 2.354 2.342 2.336
 CO2 per FTE
 6,21  6,28  6,13  6,57  6,54  6,30  6,26  5,74  5,77  5,36In absolute zin is de CO2 uitstoot voor 2014FY ten opzichte van 2010 met 7,4% (12.521 vs 13.515) gedaald. De CO2 per FTE is in 2015H1 t.o.v. 2014FY gedaald met 7,1% en komt daarmee cumulatief 5,2% (5,36 vs 5,65) onder de doelstelling uit. De daling in 2015 wordt grotendeels veroorzaakt door lager brandstofverbruik leaseauto’s.

Uit de vergelijking 2015H1 ten opzichte van 2014FY komen de volgende opvallende veranderingen naar voren:

•    Brandstofverbruik leaseauto’s is gedaald; dit wordt veroorzaakt door daling van het aantal liters per auto, daling verhouding leaseauto/FTE en daling van het aantal gereden aantal kilometers per leaseauto;
•    Gasverbruik is gestegen; dit is toe te wijzen aan stijging aantal gewogen graaddagen (+24%) en minder m2 onderhuur (basisverbruik nu volledig ten laste van Ordina);
•    Elektriciteitsverbruik is gestegen; dit is vooral veroorzaakt door strengere winter (stijging graaddagen), meer tropische dagen (meer stroom klimaatregelaar), hogere bezettingsgraad in de panden (meer stroom van o.a. laptops) en minder m2 onderhuur (basisverbruik nu volledig ten laste van Ordina).
Met nagenoeg volledig vergroenen van de energie is voor Ordina de volgende stap om vol in te zetten Mobiliteit.

Projecten
Van de totale CO2 uitstoot van Ordina in 2015 is 84,9 ton in 2015H1 uitgestoten vanuit projecten waarop fictief CO2 gunningvoordeel verkregen is. Alle doelstellingen en maatregelen die zijn opgesteld om de CO2 uitstoot van Ordina te verlagen, gelden ook voor deze projecten.
De CO2 uitstoot per facturabel uur gerealiseerd is in 2015H1 tov 2014FY gedaald met 0,6% (4,51 vs 4,58). Er is sprake van uitbreiding in opdrachten waarop fictief CO2 gunningvoordeel verkregen is.

MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie
Ordina neemt actief deel aan de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie (MJA). Dit heeft als doel om 30% energie-efficiëntie te realiseren over een periode van vijftien jaar. In 2012 is een nieuw plan opgesteld voor 2013 – 2016 dat is goedgekeurd door Agentschap NL. De realisatie verloopt conform afspraken.

Keteninitiatieven
Ordina werkt in haar eigen dienstverlening ook aan verdere reductie van CO2 in de gehele keten van dienstverlening in de landbouw en zorgsector. Zie hiervoor QULI.

Ketenanalyse
Ordina heeft in 2015 een ketenanalyse voor scope 1,2 en 3 emissies, conform GHG protocol, uitgevoerd voor 2 ketens van activiteiten. De ketenanalyse die Ordina heeft uitgevoerd voor het product Detachering T&C en het product Beheer.


Voor deze producten zijn naast bovengenoemde maatregelen, aanvullende maatregelen gedefinieerd.