Duurzame bedrijfsvoering en certificeringen

CO2 prestatieladder niveau 5 2017 H1

CO2 prestatieladder niveau 5

Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen. Ordina ambieert in de eigen bedrijfsvoering voortdurende verbetering van de ‘milieuprestaties’ en spant zich in om de eigen CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. Met de doelstelling om in 2020 20% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2010, maakt Ordina dit concreet.

Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit

Ordina berekent halfjaarlijks haar CO2-footprint conform internationale richtlijnen (ISO14064-1). Hieronder wordt de CO2-footprint berekening gepresenteerd voor scope 1 & 2 & 3 (directe & indirecte emissies) over 2017H1, conform de indeling handboek 3.0 van de CO2 prestatieladder.

Om de vergelijking halfjaarlijks en volledig jaar vergelijkbaar te houden, worden de halfjaarcijfers omgezet naar het hele jaar. Om de vergelijking eenduidig te houden, is onderscheid in de overzichten in scope 1, 2 en 3 behouden. De basis voor de omrekeningen naar CO2 zijn gebaseerd op de conversiefactoren op https://co2emissiefactoren.nl.

De totale CO2-uitstoot voor scope 1 & 2 over 2017H1 bedraagt 9.374 ton CO2. Deze uitstoot ligt 1.636 ton (–14,9%) onder de uitstoot van 2016H1 (11.010 ton CO2) en 1.388 ton (-12,9%) onder 2016FY. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lager brandstofverbruik leaseauto’s als gevolg van daling aantal FTE’s en daling aantal gereden kilometers. Ten opzichte basis jaar 2010 is de totale CO2-uitstoot met 46,7% gedaald (9.374 ton versus 17.576 ton).

Voor scope 3 geldt een CO2-uitstoot van 536 ton CO2 (-12,6% tov 2016H1 en -8,2% tov 2016FY), verdeeld over de volgende categorieën. Daling wordt vooral veroorzaakt door daling in aantal kilometers woon-werkverkeer als gevolg van minder aantal medewerkers.

Om de reductie in kaart te kunnen brengen geldt het jaar 2010 als basisjaar voor het behalen van de CO2-reductiedoestelling. De doelstelling is gerelateerd aan het gemiddeld aantal FTE werkzaam bij Ordina. De in 2017H1 gerealiseerde CO2 per FTE komt uit op 4,87. Hiermee lopen we 12,8% voor op de geplande doelstelling van 5,59 CO2 per FTE.

Maatregelingen die worden genomen hebben betrekking op zowel scope 1&2, intern Ordina als op scope 3 op basis van de ketenanalyse. In 2016 en 2017H1 zijn de volgende maatregelen in gang gezet, gecontinueerd en (deels) gerealiseerd:

 • Het ProDrive-programma voor zuiniger en veiliger rijden is in 2016 afgerond. In oktober 2016 is de winnaar met de grootste besparing in het zonnetje gezet;
 • Het wagenpark is verder verduurzaamd (zuiniger varianten auto’s). Eind 2016 heeft Ordina het Dynamisch Lease Model ingevoerd, waarbinnen een maximale uitstoot per leasecategorie en brandstofsoort is gesteld;
 • Sinds begin 2017 is volledig elektrisch vervoer toegestaan; eind 2017 worden de eerste leaseauto’s geleverd;
 • Het stimuleren van leveranciers om facturen digitaal aan te leveren; algemene voorwaarden zijn hierop ook aangepast; inmiddels wordt vrijwel alles digitaal aangeleverd;
 • Duurzaamheidcriteria toepassen bij elke leveranciersselectie; dit betreft een continu proces.
 • Eind 2016 is een nieuwe koelinstallatie geïnstalleerd met zuiniger label en trapsgewijze aansturing per toren met een verwachte rendementsverbetering tussen de 10%-15%; eerste metingen vinden in de loop van 2017 plaats;
 • Toepassing van het Nieuwe werken verder doorgezet; toepassing van Skype verder geïntegreerd.
 • Optimaliseren van bezetting kantoren. Het aantal m2 binnen kantoor Nieuwegein is door het sluiten van een nieuw huurcontract verminderd. Kantoor Apeldoorn is vanaf januari 2017 gesloten.

Mede in het kader van de uitwerking van het Meerjaren Energie Efficiency Plan (EEP) 2017-2020, is in 2016 nagedacht over de maatregelen voor de komende vier jaar. Nadruk ligt hierbij op mobiliteit, als belangrijkste factor in Ordina’s CO2-uitstoot. Onderdeel hiervan is het inzetten op volledig elektrisch vervoer en het stimuleren van het openbaar Vvrvoer. Voor de Gebouwen zijn een beperkt aantal maatregelen opgenomen, gericht op vervanging en optimalisatie van het huidige verbruik. Hiermee verwacht Ordina niet nog enorme reductiemogelijkheden te kunnen realiseren. In het kader van reductie “in de keten” zetten we in op Greening by IT; het reduceren van CO2 -itstoot bij onze klanten (en verder) door middel van het toepassen van slimme ICT-oplossingen. Een doelstelling die aansluit bij Ordina’s innovatieve ambities.

Net als in de afgelopen jaren is er in november 2016 door Ordina met verschillende stakeholders een dialoog gevoerd over haar duurzaamheidsbeleid (https://www.youtube.com/watch?v=CxnUsp6n0Eg). Mobiliteit was een van de onderwerpen die hierbij op de agenda stond.
De aanbevelingen uit de dialoog zijn meegenomen in Ordina’s Mobiliteitsplan, een uitwerking van de maatregelen in het kader van het EEP 2017-2020. 

Om het effect van genomen maatregelen kwantitatief te maken presenteren onderstaande tabel en grafiek de trend van de CO2-uitstoot. Deze tabel heeft uitsluitend betrekking op scope 1 & 2.

 

In absolute zin is de CO2-uitstoot voor 2017H1 ten opzichte van 2010 met 46,7% (9.374 vs 17.576) gedaald. De CO2 per FTE is in 2017H1 t.o.v. 2016H1 gedaald met 5,4% en ten opzichte van 2016FY gedaald met 6,3%. Cumulatief lopen we 12,8% voor op de geplande doelstelling van 5,59 CO2 per FTE. De daling in 2017H1 wordt grotendeels veroorzaakt door lager brandstofverbruik leaseauto’s.
Uit de vergelijking 2017H1 ten opzichte van 2016 komen de volgende opvallende veranderingen naar voren:

 • De grootste component voor CO2-uitstoot, brandstofverbruik leaseauto’s is gedaald met 10,0% per FTE. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door daling van het aantal liters per leaseauto. Tevens is er een verschuiving naar huurauto’s (het aandeel huurauto’s is gestegen als gevolg van een hogere personeelsomloop, waarbij nieuwe medewerkers vaak eerst in een huurauto rijden);
 • Gasverbruik en Elektraverbruik zijn in 2017 gestegen ten opzichte van 2016; dit is toe te wijzen aan een strengere wintermaand januari in vergelijking met een jaar eerder; het verbruik lag in deze maand ca. 55% hoger;
  Met nagenoeg volledig vergroenen van de energie is voor Ordina de volgende stap om vol in te zetten op totale Mobiliteit. Er blijft continu aandacht op gas- en elektriciteitsverbruik en het terugdringen van het aantal m2.

Projecten
Van de totale CO2-uitstoot van Ordina is 96,8 ton in 2017H1 uitgestoten in het kader van projecten waarop fictief CO2-gunningvoordeel verkregen is. De CO2-uitstoot per facturabel uur gerealiseerd is in 2017H1 ten opzichte van 2016H1 gedaald met 1,0% (4,21 vs 4,26). Er is sprake van stabilisatie in opdrachten waarop fictief CO2-gunningvoordeel verkregen is.

Alle doelstellingen en maatregelen die zijn opgesteld om de CO2-uitstoot van Ordina te verlagen, gelden ook voor deze projecten.

MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie
Ordina neemt actief deel aan de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie (MJA). Dit heeft als doel om 30% energie-efficiëntie te realiseren over een periode van vijftien jaar. Uit cijfers van Nederland ICT blijkt de ICT-sector voorop te lopen in het realiseren van haar doelstellingen. Dit is in lijn met de resultaten van geheel Ordina.

Keteninitiatieven
In lijn met de integratie van duurzaamheid binnen onze primaire dienstverlening is in 2013 QULI als keteninitiatief gestart. Quli is een informatie- en communicatieplatform voor de zorgbehoevende en zo een oplossing om daadwerkelijk de regie te nemen over de eigen zorg. Op het platform komen gezondheidsgegevens uit verschillende bronnen samen, verrijkt met zelf toe te voegen informatie.

Hoewel het aantal deelnemers van Quli nog achter blijft bij de beoogde doelstellingen, zien we dit jaar (jan-maart 2017) een versnelling in het aantal gebruikers met een groei tot 15.000 gebruikers. De stijging is direct gerelateerd aan de koppeling van Quli met het ECD (Electronische Cliënten Dossier). Dit leidt mede tot het realiseren van CO2 reductie door verder digitalisatie van dossiers (minder papier), communicatie (vermindering post) en bezoek aan zorginstellingen voor extra overleg.

De wisseling van management en het opnieuw uitzetten van de koers van Quli, maakt dat we ons in 2017 heroriënteren op de aanpak en werkwijze rondom het bepalen van de 'impact' van het keteninitiatief Quli, op het gebied van CO2-reductie en breder.

Ketenanalyse
Ordina heeft in 2016 een nieuwe ketenanalyse voor scope 1,2 en 3 emissies, conform GHG-protocol, uitgevoerd voor drie ketens van activiteiten.

Doelstellingen Scope 3
Ordina heeft voor het reduceren van haar CO2-uitstoot ingezet op mobiliteit. Gezien de voorgeschreven indeling vanuit de CO2-prestatieladder valt de een deel van de maatregelen hiervan in Scope 2 en anderen in Scope 3.

Binnen Scope 3 zetten we in op het vergroten van het aandeel van openbaar vervoer van het totaal aan gereden kilometers. Vanuit het EEP hebben we hiervoor een berekening opgesteld, gebaseerd op een mix van bus, trein, tram en metro.

Doelstelling Scope 3:
Groei # km OV:            1.896.000 km in 2020
Groei uitstoot CO2 OV:  740 ton CO2