Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

Met onze kennis en expertise kunnen wij het verschil maken in maatschappelijke vraagstukken. Bij Ordina willen we onze kennis en expertise inzetten ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken. Daar waar de focus voorheen vooral op Afrika lag, ligt die nu ligt die nu op lokale vraagstukken. Dat doen we op twee manieren: via de Ordina Foundation en via het partnership met het Oranjefonds.

De Ordina Foundation 

De Ordina Foundation geeft medewerkers de kans om eigen projecten te steunen door middel van kennis en kunde. De sponsoring verloopt in de vorm van Ordina dienstverlening, waarbij zowel Ordina als de medewerker tijd investeert. Een belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van Ordina is dat we medewerkers in staat stellen om met hun specialistische vakkennis bij te dragen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Vanuit de Ordina Foundation ondersteunen wij namelijk concrete, kortdurende maatschappelijke projecten die dicht bij onze core business liggen. We doen dat niet door geld te doneren, maar door actief de kennis van onze mensen in te zetten. Zo zorgen we dat ICT weer voor mensen gaat werken.

Partnership met het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks steunt het fonds ruim 7.000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van ons Koninkrijk. De samenwerking tussen Ordina en het Oranje Fonds uit zich doordat het Oranje Fonds de juiste (maatschappelijke) organisaties zoekt waarbij Ordina de grootste impact kan maken. Vervolgens zoekt Ordina intern medewerkers met de juiste specialistische kennis die tijd willen investeren. Want wie zich in wil zetten voor een ander, hoeft dat tenslotte niet alleen te doen. 

Voor en door medewerkers

Iedere medewerker van Ordina kan een project aandragen bij de voorzitter van de ambassadeursgroep Duurzaamheid. Samen met een kleine afvaardiging uit de organisatie toetst de ambassadeursgroep of een project aan bepaalde voorwaarden voldoet, waarna een advies aan de Raad van Bestuur volgt. De belangrijkste eis die wordt gesteld, is dat het project voor en door medewerkers van Ordina kan worden gerealiseerd. Ordina draagt uitsluitend bij in de vorm van eigen dienstverlening. Bij goedkeuring en dus deelname aan een project, stelt Ordina een deel van de benodigde uren ter beschikking (op voorwaarde dat de medewerker die het verzoek indient zélf ook uren investeert in het project).

Voorbeelden van projecten

Een aantal voorbeelden van projecten waar Ordina een bijdrage aanlevert:

Penitentaire inrichting

Via de Ordina Foundation hebben wij de penitentiaire inrichting in Nieuwegein geholpen. We organiseerden workshops rondom het onderwerp 'Solliciteren’ waarin we gedetineerden de mogelijkheid boden om hun sollicitatievaardigheden verder te ontwikkelen. Tijdens de workshops ging de aandacht onder andere uit naar hoe men overkomt (de eerste indruk), eigenwaarde, en focus op datgene waar men goed in is. Dit vergroot de kans op een baan bij het herintreden op de arbeidsmarkt.

Ordina helpt IVN bij het leggen van een stevige basis voor groei
Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) is een groene non-profit organisatie die werkt aan een duurzame samenleving door jong en oud te betrekken bij de natuur. Via de Ordina Foundation hebben wij IVN geholpen bij het leggen van een stevig en duurzaam fundament voor haar groeiplan.

Een van de basisvoorwaarden om de gewenste groei te realiseren, is een goede ICT-infrastructuur, in dit geval hosting. Ordina heeft hieraan bijgedragen door met onze kennis invulling te geven aan de manier waarop IVN met cloud kan omgaan. Een tweede voorwaarde voor duurzame groei is efficiënte en effectieve acquisitie. Om dit te kunnen doen, moet je goed zicht hebben op je relaties. Als onderdeel van de groeistrategie wil IVN een Customer Relationship Management (CRM) systeem in gebruik nemen. Doordat dit vraagstuk nauw aansluit bij onze core business, is IVN een van de maatschappelijke projecten die door Ordina gekozen is. Vervolgens hebben wij samen met IVN in kaart gebracht wat IVN nodig had, wat er beschikbaar is in de markt en wat het beste bij hun organisatie past.

Ordina ondersteunt Rode Kruis bij verbeteren kwaliteitssyteem EHBO onderwijs
Ordina heeft de afdeling EHBO van het Nederlandse Rode Kruis geholpen om het kwaliteitssysteem van het EHBO onderwijs naar een hoger niveau te tillen. Het kwaliteitssysteem richt zich op de waarborging van de processen die centraal staan in de ontwikkeling tot en met de uitvoering van de cursussen Eerste Hulp. De samenwerking tussen Ordina en het Rode Kruis heeft geleid tot een aantal concrete resultaten. Zo is er onder andere een kwaliteitshandboek voor Eerste Hulp onderwijs en een opleidings- en begeleidingsplan voor auditors opgesteld. Het Eerste Hulp onderwijs wordt hierdoor verbeterd, waardoor Ordina bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van onze samenleving. Op die manier zetten we onze kennis en vaardigheden in om invulling te geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid.

Ordina helpt Neurofibromatose Vereniging Nederland met social media-strategie
Neurofibromatose is de verzamelnaam van een aantal niet-geslachtschromosoomgebonden erfelijke aandoeningen, die vooral huid- en zenuwweefsels aantasten. Het is een relatief onbekende aandoening. De Neurofibromatose Vereniging Nederland is de patiëntenorganisatie die mensen met deze ziekte helpt. Inzet van sociale media kan hier in positieve zin aan bijdragen.

Ordina Noord coacht jongeren
Coach2B is een initiatief dat jongeren een ‘rugzakje’ hebben of die buiten de boot dreigen te vallen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt wil stimuleren via coaching en mentoring door mensen uit het bedrijfsleven. Dit jaar hebben Ordinezen uit de regio Noord voor het tweede jaar meegedaan aan de Groningse Coach2B. Humanitas heeft een voortrekkersrol in het initiatief dat in 2012 ook al een groot succes was. 

Summercamp JJC
Jeugdzorg+ instelling JJC helpen we bij de invulling van het zomerprogramma voor jongeren. Tijdens de zomermaanden wordt er een alternatief onderwijsprogramma opgezet wegens de schoolvakantie. De ontmoeting tussen jongeren, de zorg- en dienstverlening en het bedrijfsleven staat daarbij centraal. Tijdens de workshops raken de jongeren geïnspireerd en krijgen ze inzicht in hoe zij hun toekomst beter kunnen invullen. Consultants van Ordina verzorgen één van de workshops die de jongeren krijgen.